36 terms

Filipino 1 - Finals - Enumeration

Filipino 1 - Para sa Kompetetibong Pilipino Rolando A. Bernales
STUDY
PLAY
Ang wika ay masistemang balangkas
Ang wika ay sinasalitang tunog
Ang wika ay pinipili at isinasaayos
Ang wika ay arbitraryo
Ang wika ay ginagamit
Ang wika ay nakabatay sa kultura
Ang wika ay nagbabago
Unibersal na Katangian ng Wika
Teoryang Bow-wow
Teoryang Pooh-pooh
Teoryang Yo-he-ho
Teoryang Ta-ra-ra-boom-de-ay
Teoryang Ta-ta
Teoryang Ding-dong
Mga Teoryang Pinagmulan ng Wika
Instrumento ng Komunikasyon
Nag-iingat at Nagpapalaganp ng kaalaman
Nagbubuklod ng Bansa
Lumilinang ng malikhaing pag-iisip
Kahalagahan ng Wika
Interaksyonal
Instrumental
Regulatori
Personal
Imahinatibo
Heuristik
Impormatib
Tungkulin ng Wika
Pormal
Impormal
Kategorya ng Wika
Pambansa
Pampanitikan o Panretorika
Lalawiganin
Kolokyal
Balbal
Antas ng Wika
Dayalekto
Sosyolek
Idyolek
Jargon
Barayti ng Wika
ponetik
morpemik
sintaktik
Tatlong kaantasan ng panghihiram sa wikang dayuhan
Pagsasalin
Lubusang panghihiram
Transliterasyon
Maisasagawa ng panghihiram sa wikang dayuhan sa pamamagitan ng isa o kumbinasyon ng mga sumusunod na lapit:
Asimilasyon
Pagpapalit ng ponema
Metatesis
Pagkakaltas ng ponema
Paglilipat-diin
Reduplikasyon
Mga Pagbabagong Morpoponemiko
Mga paningit bilang pampalawak
Mga panuring bilang pampalawak
Mga kaganapan ng pandiwa bilang pampalawak
Pagpapalawak ng Pangungusap
Pabigkas na pagbaybay
Pasulat ng pagbaybay
Panumbas sa mga hiram na salita
Ang gamit ng gitling
Mga Tuntunin sa Pagbabaybay
Kontekstong Interpersonal
Kontekstong Panggrupo
Kontekstong Pang-organisasyon
Kontekstong Pangmasa
Kontekstong Interkultural
Kontekstong Pangkasarian
Mga Konteksto ng Diskurso
Komunikasyong Intrapersonal
Komunikasyong Interpersonal
Komunikasyong Pampubliko
Uri ng Komunikasyon
Ang komunikasyon ay isang proseso
Ang proseso ng komunikasyon ay dinamiko
Ang komunikasyon ay komplikado
Mensahe, hindi kahulugan, ang naipadadala/natatanggap sa komunikasyon
Hindi tayo maaaring umiwas sa komunikasyon
Laging may dalwang uri ng mensahe sa proseso ng komunikasyon
Katangian ng Komunikasyon
Ang nagpapadala ng mensahe
Ang mensahe
Ang daluyan/tsanel ng mensahe
Ang tatanggap ng mensahe
Ang tugon o pidbak
Mga potensyal na sagabal sa komunikasyon
Batayang Sangkap ng Proseso ng Komunikasyon
Oras (Chronemics)
Espasyo (Proxemics)
Katawan (Kinesics)
Mata (Opthalmics)
Pandama (Haptics)
Simbolo (Iconics)
Kulay
Paralanguage
Anyo ng Komunikasyong Di-Berbal.
Setting (Saan nag-uusap?)
Participants (Sino ang kausap?)
Ends (Ano ang layunin sa pag-uusap?)
Act Sequence (Paano ang takbo ng usapan?)
Keys (Pormal ba o impormal ang usapan?)
Instrumentalities (Ano ang midyum ng usapan?)
Norm (Ano ang paksa ng usapan?)
Genre (Nagsasalaysay ba? Nakikipagtalo/nagmamatuwid? Naglalarawan? O nagpapaliwanag/naglalahad)
Mga konsidersyon sa mabisang komunikasyon
Appreciative na pakikinig
Pakikinig na Diskriminatori
Mapanuring Pakikinig
Implayd na Pakikinig
Internal na Pakikinig
Antas o lebel ng Pakikinig
Oras
Channel
Edad
Kasarian
Kultura
Konsepto sa Sarili
Mga Elementong Nakaiimpluwensiya sa Pakikinig
Mga suliraning eksternal
Mga suliraning mental
Iba pang mga Tanging Salik
Mga Sagabal sa Pakikinig
Eager Beaver
Sleeper
Tiger
Bewildered
Frowner
Relaxed
Busy bee
Two-eared listener
Mga uri ng Tagapakinig
Kaalaman
Kasanayan
Tiwala sa sarili
Mga Pangangailangan sa Mabisang Pagsasalita
Tinig
Bigkas
Tindig
Kumpas
Kilos
Mga kasangkapan sa pagsasalita
Skimming
Scanning
Mga Uri ng Pagbasa
Pagtatanong (Questioning)
Paghuhula (Predicting)
Paglilinaw (Clarifying)
Pag-uugnay (Assimilating)
Paghuhusga (Evaluating)
Istratehiya sa pagbabasa upang maging isang interaktib na mambabasa
Prewriting
Ang unang burador
Revising
Editing
Proseso ng Pagsulat
kaisahan
kohirens
empasis
Mga katangian ng epektibong talataan
Pakikinig
Pagsasalita
Pagbabasa
Pagsulat
Mga Makrong Kasanayan
Speect Act Theory
Ethnography of Communication
Communication Accomodation Theory
Narrative Paradigm
Mga Teorya ng Diskurso
Sensori
Institusyonal
Tsanel ng Mensahe
Komunikatib Kompitens (Sosyolinggwistik)
Tekstwal Kompitens (Kohisyon)
Iluksyunari Kompitens (Ideation, Manipulasyon)
Linggwistik Kompitens (Mental Grammar)
Komputens sa Diskurso
Payak
Tambalan
Hugnayan
Langkapan
Uri ng Pangungusap Batay sa Anyo
Paturol/Pasalaysay
Pautos
Pakiusap
Patanong
Padamdam
Uri ng Pangungusap Batay sa Layon
Penomenal
Temporal
Eksistensyal
Modal
Padamdam
Panawag
Uri ng Pangungusap na walang tiyak na paksa
Segmental (Katinig, Patinig)
Suprasegmental (Tono, Haba, Hinto)
Uri ng Ponema