Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Filipino 1 - Para sa Kompetetibong Pilipino Rolando A. Bernales

Ang wika ay masistemang balangkas
Ang wika ay sinasalitang tunog
Ang wika ay pinipili at isinasaayos
Ang wika ay arbitraryo
Ang wika ay ginagamit
Ang wika ay nakabatay sa kultura
Ang wika ay nagbabago

Unibersal na Katangian ng Wika

Teoryang Bow-wow
Teoryang Pooh-pooh
Teoryang Yo-he-ho
Teoryang Ta-ra-ra-boom-de-ay
Teoryang Ta-ta
Teoryang Ding-dong

Mga Teoryang Pinagmulan ng Wika

Instrumento ng Komunikasyon
Nag-iingat at Nagpapalaganp ng kaalaman
Nagbubuklod ng Bansa
Lumilinang ng malikhaing pag-iisip

Kahalagahan ng Wika

Interaksyonal
Instrumental
Regulatori
Personal
Imahinatibo
Heuristik
Impormatib

Tungkulin ng Wika

Pormal
Impormal

Kategorya ng Wika

Pambansa
Pampanitikan o Panretorika
Lalawiganin
Kolokyal
Balbal

Antas ng Wika

Dayalekto
Sosyolek
Idyolek
Jargon

Barayti ng Wika

ponetik
morpemik
sintaktik

Tatlong kaantasan ng panghihiram sa wikang dayuhan

Pagsasalin
Lubusang panghihiram
Transliterasyon

Maisasagawa ng panghihiram sa wikang dayuhan sa pamamagitan ng isa o kumbinasyon ng mga sumusunod na lapit:

Asimilasyon
Pagpapalit ng ponema
Metatesis
Pagkakaltas ng ponema
Paglilipat-diin
Reduplikasyon

Mga Pagbabagong Morpoponemiko

Mga paningit bilang pampalawak
Mga panuring bilang pampalawak
Mga kaganapan ng pandiwa bilang pampalawak

Pagpapalawak ng Pangungusap

Pabigkas na pagbaybay
Pasulat ng pagbaybay
Panumbas sa mga hiram na salita
Ang gamit ng gitling

Mga Tuntunin sa Pagbabaybay

Kontekstong Interpersonal
Kontekstong Panggrupo
Kontekstong Pang-organisasyon
Kontekstong Pangmasa
Kontekstong Interkultural
Kontekstong Pangkasarian

Mga Konteksto ng Diskurso

Komunikasyong Intrapersonal
Komunikasyong Interpersonal
Komunikasyong Pampubliko

Uri ng Komunikasyon

Ang komunikasyon ay isang proseso
Ang proseso ng komunikasyon ay dinamiko
Ang komunikasyon ay komplikado
Mensahe, hindi kahulugan, ang naipadadala/natatanggap sa komunikasyon
Hindi tayo maaaring umiwas sa komunikasyon
Laging may dalwang uri ng mensahe sa proseso ng komunikasyon

Katangian ng Komunikasyon

Ang nagpapadala ng mensahe
Ang mensahe
Ang daluyan/tsanel ng mensahe
Ang tatanggap ng mensahe
Ang tugon o pidbak
Mga potensyal na sagabal sa komunikasyon

Batayang Sangkap ng Proseso ng Komunikasyon

Oras (Chronemics)
Espasyo (Proxemics)
Katawan (Kinesics)
Mata (Opthalmics)
Pandama (Haptics)
Simbolo (Iconics)
Kulay
Paralanguage

Anyo ng Komunikasyong Di-Berbal.

Setting (Saan nag-uusap?)
Participants (Sino ang kausap?)
Ends (Ano ang layunin sa pag-uusap?)
Act Sequence (Paano ang takbo ng usapan?)
Keys (Pormal ba o impormal ang usapan?)
Instrumentalities (Ano ang midyum ng usapan?)
Norm (Ano ang paksa ng usapan?)
Genre (Nagsasalaysay ba? Nakikipagtalo/nagmamatuwid? Naglalarawan? O nagpapaliwanag/naglalahad)

Mga konsidersyon sa mabisang komunikasyon

Appreciative na pakikinig
Pakikinig na Diskriminatori
Mapanuring Pakikinig
Implayd na Pakikinig
Internal na Pakikinig

Antas o lebel ng Pakikinig

Oras
Channel
Edad
Kasarian
Kultura
Konsepto sa Sarili

Mga Elementong Nakaiimpluwensiya sa Pakikinig

Mga suliraning eksternal
Mga suliraning mental
Iba pang mga Tanging Salik

Mga Sagabal sa Pakikinig

Eager Beaver
Sleeper
Tiger
Bewildered
Frowner
Relaxed
Busy bee
Two-eared listener

Mga uri ng Tagapakinig

Kaalaman
Kasanayan
Tiwala sa sarili

Mga Pangangailangan sa Mabisang Pagsasalita

Tinig
Bigkas
Tindig
Kumpas
Kilos

Mga kasangkapan sa pagsasalita

Skimming
Scanning

Mga Uri ng Pagbasa

Pagtatanong (Questioning)
Paghuhula (Predicting)
Paglilinaw (Clarifying)
Pag-uugnay (Assimilating)
Paghuhusga (Evaluating)

Istratehiya sa pagbabasa upang maging isang interaktib na mambabasa

Prewriting
Ang unang burador
Revising
Editing

Proseso ng Pagsulat

kaisahan
kohirens
empasis

Mga katangian ng epektibong talataan

Pakikinig
Pagsasalita
Pagbabasa
Pagsulat

Mga Makrong Kasanayan

Speect Act Theory
Ethnography of Communication
Communication Accomodation Theory
Narrative Paradigm

Mga Teorya ng Diskurso

Sensori
Institusyonal

Tsanel ng Mensahe

Komunikatib Kompitens (Sosyolinggwistik)
Tekstwal Kompitens (Kohisyon)
Iluksyunari Kompitens (Ideation, Manipulasyon)
Linggwistik Kompitens (Mental Grammar)

Komputens sa Diskurso

Payak
Tambalan
Hugnayan
Langkapan

Uri ng Pangungusap Batay sa Anyo

Paturol/Pasalaysay
Pautos
Pakiusap
Patanong
Padamdam

Uri ng Pangungusap Batay sa Layon

Penomenal
Temporal
Eksistensyal
Modal
Padamdam
Panawag

Uri ng Pangungusap na walang tiyak na paksa

Segmental (Katinig, Patinig)
Suprasegmental (Tono, Haba, Hinto)

Uri ng Ponema

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording