29 terms

Time 1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)


(fēn)
minute
分钟
(fēn zhōng)
minute
一分钟
(Yī fēnzhōng)
one minute
两分钟
(liǎng fēn zhōng)
two minutes

(diǎn)
o'clock; dot
点钟
(diǎn zhōng)
o'clock
七点
(qī diǎn)
7 o'clock
七点钟
(qī diǎn zhōng)
seven o'clock

(bàn)
half
七点半
(qīdiǎn bàn)
half past seven; 7 o'clock 30 minutes
八点半
(bā diǎn bàn)
half past eight; 8 o'clock 30 minutes
半点钟
(bàn diǎn zhōng)
half and hour
他吃了半点钟
(tā chīle bàndiǎn zhōng)
She has eaten for half an hour

(kè)
a quarter (of an hour); 15 minutes
一刻
(yíkè)
one quarter; 15 minutes
七点一刻
(qī diǎn yīkè)
7 o'clock 15 minutes
十二点一刻
(shí èr diǎn yīkè)
12 o'clock 15 minutes

(chà)
less of
差一刻八点
(chà yīkè bā diǎn)
less of 15 minutes to 8 o'clock;
7 o'clock 45 minutes
差一刻十一点
(chà yīkè shí yīdiǎn)
less of 15 minutes to 11 o'clock;
10 o'clock 45 minutes
一点钟
(Yīdiǎn zhōng)
1 o'clock
一点半
(Yīdiǎn bàn)
1 o'clock 30 minutes
差一刻两点
(chà yīkè liǎng diǎn)
less of 15 minutes to 2 o'clock;
1 o'clock 45 minutes
两点
(liǎng diǎn)
2 o'clock
两点半
(liǎng diǎn bàn)
2 o'clock 30 minutes
差一刻三点
(chà yīkè sān diǎn)
less of 15 minutes to 3 o'clock;
2 o'clock 45 minutes
三点
(sān diǎn)
3 o'clock
三点半
(sān diǎn bàn)
3 o'clock 30 minutes
差一刻四点
(chà yīkè sì diǎn)
less of 15 minutes to 4 o'clock;
3 o'clock 45 minutes