Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

conduct

vezet

research

kutatás

satisfaction

elégedettség

value

érték

technical support

technikai támogatás

development

fejlesztés

to maintain

fenntart

defect

hiányosság

to arrange

megszervez, elrendez, intézkedik

department

osztály

to purchase

vásárolni

purchasing department

beszerzési osztály

human resources

emberi erőforrás

finance

pénzügy

quality control department

minőség ellenőrzési osztály

importance

fontosság

participate

részt vesz

as a result of

eredményeképpen

to indicate

jelez

to divide into

részekre oszt

to be divided into

részekre van osztva

customer services

ügyfélszolgálat

to make appointments

időpontokat egyeztetni

managing director

ügyvezető igazgató

ultimate

végső

responsibility

felelősség

to hire somebody

felvenni valakit

to fire somebody

kirúgni valakit

salary

fizetés

wages

heti fizetés

be up to date

lépést tartani valamivel

accountant

könyvelő

to do the books

könyvelést vezetni

keep the account

vezetni a számlákat

balance sheet

egyenleg

to make sure

biztosítani vmit

survey

közvélemény-kutatás

do market research

piackutatást végezni

concerning

vmit illetően

investment

befektetés

share

részvény

unemployment

munkanélküliség

high standard

magas színvonal

launch

piacra dob

rise

emelkedés

market share

piaci részesedés

breakdown

elosztás

key figures

kulcs adatok

briefly

röviden

referring

hivatkozva

note that

vegyük figyelembe

creat

létrehozva

create

létrehoz, teremt

credit

hitel

host

házigazda

logistics

logisztika, anyagbeszerzés

pie chart

kördiagram

purchasing

beszerzés

search engine

internetes kereső program

visitor

látogató

manufacturer

gyártó

questionnaire

kérdőív

play a part

szerepet játszik

be present

jelen van

idea

ötlet

summarize

összefoglal

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording