Only $35.99/year

I.: Inhoud

Terms in this set (24)

De burger kan zich wenden tot de toezichthoudende overheid om te bewerkstelligen dat deze de beslissing van het orgaan van een gedecentraliseerde overheid zou schorsen of vernietigen wegens schending van de wet, het decreet of de ordonnantie of strijd met het algemeen belang.

Er is sprake van twee onderscheiden entiteiten (i.t.t. het hiërarchisch beroep waar er spraken is van ene hiërarchische verhouding).

Ingeval beroep wordt gedaan op de toezichthoudende overheid in het kader van een niet-georganiseerde procedure zullen de bevoegdheden van het beroepsorgaan beperkter zijn dan die van een willig of hiërarchisch beroepsorgaan.
dit is aangezien de autonomie van de gedecentraliseerde besturen zich tegen een te uitgebreide bevoegdheid van het toezichtsorgaan verzet.

Het beroepsorgaan zal de beslissingen die het voorwerp zijn van het administratief beroep kunnen oetsen op hun wettigheid en op hun conformiteit met het algemeen belang. zij zal daarbij enkel gebruik kunnen maken van de procedés van het administratief toezicht, hetzij het algemeen administratief toezicht (schorsing en vernietiging), hetzij het bijzonder administratief toezicht (voorafgaand advies en onderzoek, machtiging en goedkeuring), hetzij het dwangtoezicht.
Al naargelang het procedé zal het beroepsorgaan verplicht zijn om zich over het beroep uit te spreken of niet.

Er zijn stringente termijnregelingen, wat niet het geval is bij het willig en het hiërarchisch beroep.

De toezichthoudende overheid zal haar beslissing in beginsel niet in de plaats stellen van het onder toezicht staand bestuur.