Only $35.99/year

Terms in this set (80)

Alleen de Belgen hebben toegang tot de burgerlijke en militaire bediening (art. 10 GW, tweede lid)
Maar België is lid van de Europese unie en heeft het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ondertekend en daar in staat het vrij verkeer van werknemers. Met dien verstaande dat het verdrag toelaat dat wat de toegang tot de openbare betrekkingen betreft een lidstaat in uitzonderingen KAN voorzien (MOET niet).
België heeft in de uitzondering voorzien. In de grondwet staat in een tweede lid vermeld dat de WET in uitzonderingen kan voorzien. Dit moet worden geïnterpreteerd in de betekenis wet, decreet of ordonnantie. Er zijn verschillende overheden die in uitzonderingen kunnen voorzien. De jurisprudentie van de Raad van State is: een uitzondering is een uitzondering op de regel. Het moeten weldegelijk uitzonderingen blijven. Maar, door het ondertekenen van het Europees Unieverdrag heeft België gezegd dat ze in uitzonderingen voorziet in de toegang tot de openbare betrekkingen die ze kan voorbehouden aan Belgen, maar alleen maar in de mate dat het Hof van Justitie het begrip openbare betrekkingen heeft beschreven. Dat zijn met name die betrekkingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de uitoefening van overheidsgezag inhouden, of betrekkingen waarvan de titularis de Staat België kan binden ten aanzien van derden. Bovendien wordt dit begrip restrictief geïnterpreteerd.
Welke betrekkingen impliceren uitoefening van gezag? Bv. de militair, de rechter, de topambtenaren van een fiscale overheidsdienst die moeten zorgen voor de inning van de belastingen, de politieambtenaren, m.a.w. het gaat om gevallen waarin het duidelijk gaat om het uitvoeren van gezag. Maar de geneesheer die te werk is gesteld in een OCMW, of de leraar oefent geen overheidsgezag uit in de zin van imperium. Dit betekend dat onderdanen uit andere lidstaten toegang moeten krijgen tot ons openbaar ambt, met dien verstande dat ze ook de selectie moeten doorstaan natuurlijk, alsook de taal machtig moeten zijn.

Bovendien voorziet art. 10 GW ook in de mogelijkheid voor de wetgever, decreetgever of ordinantie gevende macht om uitzonderingen te voorzien op de grondwettelijke regel, wat toelaat dat de toegang tot het openbaar ambt ook kan worden uitgebreid tot onderdanen van andere staten als de lidstaten van Europese Unie. Maar het moet natuurlijk gaan om uitzonderingen. De Brusselse ordonnantiegever heeft daarvan gebruik gemaakt voor heel wat betrekkingen, zodanig dat mensen die al geruime tijd in België verblijven, maar nog niet de Belgische nationaliteit hebben verkregen ook toegang hebben tot het openbare ambt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Nastreven van verhoogde efficiëntie en snelheid van handelen door de overheidsdienst, meer soepelheid en autonomie in het beheer van de diensten en een responsabilisering van de dragende krachten van de administratie.
In eerste instantie de globale structuur van de federale overheidsdienst vastgelegd, daarna het statuut van de leidende ambtenaren van die diensten

Organisatie van de federale overheidsdiensten
- Voorheen ministeries, nu FOD's
- Voor een beperkte duur - een legislatuur of zelfs minder - worden Programmatorische Overheidsdiensten of POD's opgericht naargelang de prioriteiten die de Regering wenst te benadrukken:
Beleidsraad
- Voorgezeten door de minister, is het verbindingsorgaan tussen de politieke overheid en de administratie en heeft voornamelijk een beleidsvoorbereidende taak
Directiecomité
- Belast met het dagelijks en operationeel beheer en vervult derhalve voornamelijk een beheersfunctie
- Niet alle POD's beschikken over directiecomité. Dit wordt uitgemaakt bij de aanvang van de legislatuur

Statuut van de leidende ambtenaar
- Bij de start van de Copernicushervormingwerden de betrekkingen van de leidende ambtenaar vacant verklaard
-- Statuut van ambtenaren die houder zijn van een managementfunctie; Onderworpen aan een uitzonderingstatuut dat zowel wat de selectie, de aanstelling, de uitoefening van de functie, de bezoldigingsregeling en de evaluatie betreft als het einde van de aanstelling, afwijkt van het gewone statuut. Afwijkingen:
X Eenzijdig op basis van een tijdelijk mandaat van zes jaar aangesteld
X Managementfuncties worden in een afzonderlijke hiërarchie ingedeeld. Hoogste: voorzitter directiecomité
X Compensatie indien het mandaat van een management- of staffunctie beëindigd wordt wegens een evaluatievermelding "onvoldoende" of het mandaat niet verlengd kan wordt bij een evaluatievermelding "zeer goed" of "goed" bij deelname voor een nieuw mandaat.

Statuut van ambtenaren van niveau A

Het gaat om een tijdelijk benoeming (het zijn statutairen) in een managementfunctie. He tis echter niet zoals het Amerikaanse systeem (spoilsystem) waarbij de top van de ambtenarij verdwijnt met de president en de nieuwe president zijn nieuwe topbenoemingen zal doen. Het is ook niet zo dat de mandaten van de verschillende mandaathouders op hetzelfde ogenblik eindigt.
Men wilde een boost geven aan de ambtenarij. Externe werving (uit de private sector) werd mogelijk gemaakt in de hoop bepaalde profielen aan te trekken die men nog niet had.