Fit and healthy for life

keep fit
Click the card to flip 👆
1 / 24
Terms in this set (24)
anxietyoroboostökaself-confidencesjälvförtroendeaerobic activitykonditionsträningnecessarynödvändigout of breathandfåddimproveförbättrarecessrastbrisklyrasktstrengthenstärkapush uparmhävningachieveuppnåsessionträningspasscouch potatosoffpotatis