30 terms

Time 2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)


(fēn)
minute

(diǎn)
o'clock; dot

(bàn)
half

(kè)
a quarter (of an hour); 15 minutes

(chà)
less of
上午
(shàng wǔ)
Morning (a.m)
下午
(xià xǔ)
Afternoon (p.m)
傍晚
(bàng wǎn)
Evening
晚上
(wǎn shàng)
evening, night
上午七点
(Shàngwǔ qī diǎn)
Morning 7:00
上午七点半
(Shàngwǔ qī diǎn bàn)
Morning 7:30
上午八点一刻
(Shàngwǔ bā diǎn yīkè)
Morning 8:15
上午八点半
(Shàngwǔ bā diǎn bàn)
Morning 8:30
差一刻十点
(Chà yīkè shí diǎn)
less 15 minutes to 10 (9:45)
上午十一点半
(Shàngwǔ shí yīdiǎn bàn)
Morning 11:30
下午十二点
(Xiàwǔ shí èr diǎn)
Afternoon 12 o' clock
下午一点半
(Xiàwǔ yīdiǎn bàn)
Afternoon 1:30
下午两点一刻
(Xiàwǔ liǎng diǎn yīkè)
Afternoon 2:15
下午三点半
(Xiàwǔ sān diǎn bàn)
Afternoon 3:30
差一刻四点
(Chà yīkè shí diǎn)
less 15 minutes to 4:00
傍晚五点
(Bàngwǎn wǔ diǎn)
Evening 5:00
傍晚五点半
(Bàngwǎn wǔ diǎn bàn)
Evening 5:30
傍晚六点
(Bàngwǎn liù diǎn)
Evening 6:00
傍晚六点半
(Bàngwǎn liù diǎn bàn)
evening 6:30 pm
晚上八点半
(Wǎnshàng bā diǎn bàn)
Night 8:30 pm
差一刻九点
(Chà yīkè jiǔ diǎn)
less 15 minutes to 9:00 pm (8:45)
晚上十点
(Wǎnshàng shí diǎn)
Night 10:00 or 10 pm
晚上十一点
(Wǎnshàng shí yīdiǎn)
Night 11:00 or 11 pm
晚上十一点半
(Wǎnshàng shí yīdiǎn bàn)
Night 11:30 or 11:30 pm
晚上十二点
(Wǎnshàng shí èr diǎn)
Night 12pm