18 terms

Lunar New Year

STUDY
PLAY
新年
xīn nián (new year)
恭喜发财
gōng xǐ fā cái (Happy Lunar New Year)
红包
hóng bāo (red packet)
shǔ (rat)
niú(ox)
hǔ (tiger)
tù (rabbit)
lóng (dragon)
shé (snake)
mǎ (horse)
yáng (goat)
hóu (monkey)
jī (rooster)
gǒu (dog)
zhū (pig)
你属什么?
nǐ shǔ shén me? (Which animal year were you born?)
我属狗。
Wǒ shǔ gǒu. ( I was born in the year of the dog.)
我属猪。
Wǒ shǔ zhū. (I was born in the year of the pig.)
OTHER SETS BY THIS CREATOR