36 terms

New Practical Chinese - Lesson 3

STUDY
PLAY
mǎi
to buy
mài
to sell
今天
jīntiān
today
豬肉
zhūròu
pork
hěn
very
新鮮
xīnxiān
fresh
jīn
jin (600g)
多少
duōshǎo
How much?; How many?
qián
money
kuài
(measure word for dollar)

also; too
雞肉
jīròu
chicken meat
白菜
báicài
Chinese cabbage
hái
also; more
青椒
qīngjiāo
green pepper
對不起
duìbùqǐ
I am sorry; I apologise
沒關係
méiguānxi
It doesn't matter
洋蔥
yángcōng
onion
有一點
yǒuyìdiǎn
a little bit...

hot peppery taste
孩子
háizi
child
zhǐ
only
水果
shuǐguǒ
fruit
蘋果
píngguǒ
apple
gēn
and; with
香蕉
xiāngjiāo
banana
dōu
both; all

big; large
xiǎo
small; little
suān
sour
tián
sweet
好吃
hǒuchī
delicious

bitter
máng
busy
hǎo
good; well
lèi
tired