10 terms

Rocky Mountain States and Capitals

States & Capitals
STUDY
PLAY
Colorado (CO)
Colorado Springs/Denver
Kansas (KS)
Topeka/Witchita
Montana (MT)
Helena
Nebraska (NE)
Lincoln/Omaha
New Mexico (NM)
Santa Fe/Albuqerque
North Dakota (ND)
Bismark
Oklahoma (OK)
Oklahoma City/Tulsa
South Dakota (SD)
Pierre
Texas (TX)
Austin/El Paso/Houston/San Antonio
Wyoming (WY)
Cheyenne