Vietnamese - 43-21

STUDY
PLAY
quản lý nước
water management
cùng hành động hướng tới
act together towards
tăng trưởng xanh
green growth
tài nguyên
natural resources
phối hợp
coordinate, collaborate
mô hinh
model
công cụ
tool
động lực thúc đẩy
strong motivation
khía cạnh
aspects
phúc lợi xã hội
social welfare
bảo vệ
to protect
bảo đảm
to ensure
đóng vai trò đầu tàu
play a leading role