11 terms

drinks

STUDY
PLAY
shuǐ (water)
牛奶
niú nǎi (milk)
chá (tea)
可乐
kě lè (coke)
咖啡
kā fēi (coffee)
果汁
guǒ zhī (fruit juice)
你喝什么?
Nǐ hē shén me? (What would you like to drink?)
我喝水。
Wǒ hē shuǐ. (I would like to drink water.)
她喝牛奶。
Tā hē niú nǎi. ( She drinks milk.)
你喜欢什么饮料?
Nǐ xǐ huan shén me yǐn liào? (Which drink do you like?)
我喜欢果汁。
Wǒ xǐ huan guǒ zhī. (I like fruit juice.)