Politik och statsskick

Term
1 / 26
aktivism
Click the card to flip 👆
Terms in this set (26)
JustitieombudsmannenRiksdagens ombudsman som har till uppgift att granska myndigheternas verksamhet alltså hur de i sin verksamhet följer lagar och andra föreskrifter.Riksrevisionenövervakar så att statsförvaltningen inte missbrukar skattemedelGrundlagRegler för landets statsskick som står över andra lagarTryckfrihetsförordningenEnligt denna lag får alla människor i Sverige skriva och trycka vilka åsikter de vill i tidningar, broschyrer och böcker (denna lag gäller alltså tryckta källor). Man får inte kränka någon i dessa heller.YttrandefrihetsgrundlagenGrundlag som ger oss yttrandefrihet i radio, TV och webbsändningar.SuccessionsordningenGrundlag som styr vem som blir statschefRegeringsformenGrundlag som styr hur val till riksdag och bildande av regeringen ska gå till.Proportionella valvalsystem för att fördela mandat mellan partier i allmänna val i proportion till partiernas röstetal.Allmän och lika rösträttDetta innebär att varje medborgare (som uppnått rätt ålder) har rätt att rösta, och alla har då samma antal röster.Personröstnär man lägger sin röst på en speciell politikerValkretsGeografiskt område som har ett bestämt antal mandat i riksdagen.ValsedelLappen där partiernas namn står tryckta eller där du själv skriver in ett partinamn och lägger i valkuvertet. Gul lapp är för riksdagen, blå för landstingen och vit för kommunen.VågmästareEtt parti som inte tillhör ett block och som byter vilka de håller med.riksdagsledamotKallas de personer som arbetar i riksdagen och därmed får rösta om lagförslag.TalmanRiksdagens ordförandeUtskottI riksdagen finns 15 sådana arbetsgrupper med representanter från olika partier i riksdagen. De förbereder och presenterar förslaget innan riksdagen röstar om det.