104 terms

Mandarin 1

Vocabulary
STUDY
PLAY
什么
what? shénme
also, yě
age,years old, suì
big, dà
年级
grade,niánjí
be at, zài
on top, upper, shang4
person, ren2
plural suffix, men
beautiful, mei3
speak, shou1
horse, ma3
many, duo1
no, bu4
character,zi4
study, xue2
middlle,center, zhong1
名字
name, ming2zi
I,me, wo3
very, hen3
and particle, ne
question particle, ma
you, ni3
to be called, jiao4
him, ta1
family, jia4
mom, ma1
谢谢
thank you, xie4xie
tanquil, an1
good, hao3
喜欢
like,xi3huan
sun, ri4
that, na4
中文
chinese(written language), zhong1wen2
汉语
chinese(han language), han4 yu3
学生
student, xue2sheng
moon, yue4
老师
teacher, lao3shi1
country, guo2
英文
english, ying1wen2
written language, wen2
scold, ma4
1, yi1
2, er4
3, san1
4, si4
5, wu3
6, liu4
7, qi1
8, ba4
9, jiu3
10, shi2
2, liang3
measure word(dog,snake,fish), tiao2
dog, gou3
snake, she2
fish, yu2
measure word(cat, bird, frog)
cat, mao1
bird, niao3
青蛙
frog, qing1wa1
measure word(horse), pi2
跟我一起
with me, gen1 wo3 yi4qi3
to go, qu4
with, gen1
为什么
why? wei4 shen2me
早上
early morning, zao3shang4
晚上
evening, wan3shang
一起
together, yi4 qi3
to want, yao4
to see, watch, read, kan4
measure word(people, turtle) ge4
乌龟
turtle, wu1gui1
to have, you3
没有
not have, mei2you3
兄弟姐妹
siblings, xiong1di4jie3mei4
爸爸
dad, ba4ba
哥哥
older brother, ge1ge
弟弟
younger brother, di4di
姐姐
older sister, jie3jie
妹妹
younger sister, mei4mei
请问
ecuse me, qing3wen2
how much, how many, ji3
o'clock, dian3
minutes, fen1
quarter, ke4
minus, cha4
大前天
3 days ago, da4qian2tian1
前天
2 days ago, qian2tian1
昨天
yesterday, zuo2tian1
今天
today, jin1tian1
明天
tomorrow, ming2tian1
后天
2 days from now, hou4tian1
大后天
3 days from now, da4hou4tian1
吃饭
eat, chi1fan4
起床
get up,qi3chuang3
half, ban4
中午
midday, zhong1wu3
下午
afternoon, xia4wu3
上午
morning, shang4wu3
回家
go home, hui2jia1
上学
go/start school, shang4xue2
下学
get out/end school, xia4xue2
星期
week, xing1qi1