43 terms

chapter14 pinyin-english

STUDY
PLAY
zhongwu
noon
gangcai
just now
youju
post office
ji
mail
dasao
clean
zang
dirty
buhaoyisi
embarassing
xi
wash
waipo
grandma on the mother's side
zhongxue
middle school
dagong
part time job
nanfang
south
luxing
travel
xiang
miss
liuxuesheng
foreign exchange student
zhu
live
lou
building
dui
correct
nian
read
shengci
new word
fuxi
review
kewen
text
lianxi
practice
kouyu
spoken language
yufa
grammar
guo
spend time
jie
festival
liwu
present
shengdan
christmas
ouzhou
eastern
shanghai
shanghai
zhengli
to put in order, arrange, sort out
dianshi
TV
luan
disorder, mess
riji
diary
qing
sunny
baoguo
parcel
jingxi
pleasant surprise
shengdan laoren
santa claus
yuandan
new year's day
chunjie
spring festival
ganen jie
thanksgiving day
fuhuojie
easter