100 terms

pinyin1

ピンインを覚えるためのフラッシュカード。現在複数ファイルに分割して共同作業中です。本セットがマスターセットとなります。現在(1-100)
STUDY
PLAY
ba
bān
bāngmáng
帮忙
bāozi
包子
báo
bàba
爸爸
bàngqiǔ
棒球
bàogào
报告
bàozhǐ
报纸
bēi
běibian
北边
Beǐjīng
北京
běn
bèi
biàn
bié
bǐjìběn
笔记本
búyào
不要
búyòng
不用
búcuò
不错
chá
cháng
chǎofàn
炒饭
chàng gē
唱歌
chē
chēzhàn
车站
chènshān
衬衫
chī
chī yào
吃药
chōu yān
抽烟
chū
chūmén
出门
chuān
穿
chuānghu
窗户
chuán
chuáng
chūntiān
春天
chūzūqìchē
出租汽车
cái
cài
cèsuǒ
厕所
cídiǎn
词典
cóng
de
de
diànchē
电车
diànhuà
电话
diànshì
电视
diànnǎo
电脑
diànyǐng
电影
dǎ diànhuà
打电话
dǎ gōng
打工
dǎ qiú
打球
dài
dào
dàxué
大学
dàxuéshēng
大学生
Déguó
德国
děng
dìdi
弟弟
dìfang
地方
dìtiě
地铁
dìtú
地图
dōngbian
东边
Dōngjīng
东京
dōngtiān
冬天
dōngxi
东西
dōu
dǒng
duǎn
duìbuqǐ
对不起
duō
duōdà
多大
duōshao
多少
è
饿
èr
èr lóu
二楼
fángjiān
房间
fángzi
房子
Fǎguó
法国
fàn
fàndiàn
饭店
fàng
fàngjià
放假
fànguǎn
饭馆
fēichāng
非常
fēijī
飞机
fúwùyuán
服务员
fùxí
复习
ge
guì
guǒzhī
果汁
guò
gāngqín
钢琴