4 terms

Wang Peng's Suit

STUDY
PLAY
Wang Peng's suit is green.
Wang peng de chang shan shi lu se de.
This suit's length is medium and it is a size large.
Zhe jian de chang duan you zhong hao de he da hao de.
This suit is one hundred and thirty nine dollars and twenty cents.
Yi jian yi bai san shi jiu kuai er mao fen.
This suit is very handsome.
Zhe jian hen shuai.