Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

CNS

Centrala nervsystemet

PNS

Perifera nervsystemet

autonoma nervsystemet

rörelser per automatik, som vi ej styr

somatiska nervsystemet

den viljemässiga styrningen av våra rörelser

meningea

hjärnhinna- omger hjärna och ryggmärg

dermatom

hudområde som försörjs av en viss del av ryggmärgen, olika omåden per olika delar av märgen

CSV( CSF)

CerebroSpinal Vätska (Fluid) = vätska som omger hjärna och ryggmärg

ICP

Inter Cranial Pressure = Tryck inne i huvudet

diadokokinesi

test för lillhjärnan, skruva glödlampa

kraniotomi

öppnar skallbenet för borttagning av ngt, eller stopp av blödning

babinskis tecken

spetsigt föremål under fotsula, tå uppåt = något är fel

Grassets tecken

ligg ner - håll upp armarna och håll kvar, ramlar de = något är fel

SLR

Straight Leg Raise = undersökning om diskbråck

RLS

Reaction Level Scale, reaktionsgradskala

lumbalpunktion

punktera nedre delen av ryggen tex, ryggmärgsprov

IOP

Intra Ocular Pressure = mätning av trycket i ögat

oftalmoskop/i

instrument & metod för undersökning av ögonen

Webers test/ Rinnes test

undersökning av hörsel med stämgaffel

otoskop/i

instument och metod för undersökning av örat, främst yteröra och trummhinna

tympanoplastik

operation av skadad trummhinna

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording