Spørgsmål til Personskadeerstatning

Ren psykisk skade er omfattet af begrebet "personskade" i § 1 og dermed af EAL.
Click the card to flip 👆
1 / 84
Terms in this set (84)
Hvorfor er det relevant at skelne imellem, om behandlinger til fysioterapi, kiropraktor osv. er af "lindrende" eller "helbredende" karakter?
Kan der kræves TAF, selvom arbejdet er genoptaget, og der efterfølgende kommer nye sygeperioder? Er der retspraksis på området?
Ja, jf. EAL § 3, pkt. 2.Kan man få SS, selvom man hverken er sygemeldt og/eller undergivet behandling?75.000 kr. i 2017. Det er ikke muligt at få yderligere SS, da maksimum er opnået.Hvor meget kan man få i SS?Nej, SS er en midlertidig post, som stopper, når det VM (som er en varig post) er betalt og vurderet.Har man ret til at få SS, når VM er vurderet og betalt?Skal kompensere SKL for de varige ikke-økonomiske fysiske/psykiske følger efter tilskadekomsten.Hvad er formålet med VM?•Det varige mén fastsættes med udgangspunkt i AES's vejledende méntabel.Hvordan fastsættes det VM?120 %, jf. til illustration U1991.774Ø ("120 % mén") - også benævnt kiropraktor-dommen.Hvad er den maksimale méngrad? Er der retspraksis på området?5 %, jf. § 4, stk. 1.Hvad er den nedre grænse for VM?AES har særlig faglig kompetence til at vurdere/fastsætte VM og EET.Hvad statuerer U1999.1565H ("AES's omfattende viden")?Når den helbredsmæssige tilstand er stationær.Hvornår kan det varige mén fastættes?Ja, aldersfradraget er større efter § 9 end efter § 4.Er der forskel på størrelsen af aldersnedsættelsen efter § 4, stk. 2 og § 9?Mulighed for at indhente en vejledende udtalelse fra AES.Hvad omhandler EAL § 10?Ja, jf. EAL § 10, stk. 1., 1. pkt.Kan både SKL og SKV benytte sig af EAL § 10?1) Størrelse af EET, 2) Størrelse af VMHvad kan man spørge AES om efter EAL § 10?Ja, VM koster 6.710 kr. (år 2017). EET + VM eller kun EET koster 23.040 kr. (år 2017).Er der forskel på prisen, hvis man ønsker vurdering af enten VM eller EET?Nej, deraf ordet "vejledende".Er en vejledende udtalelse bindende for parterne?Kæde der binder en ansvarspådragende handling sammen med et evt. tab. Kæden hedder: 1) Ansvarspådragende handling, 2) Årsagssammenhæng, 3) økonomisk tab. - Alle forhold skal være dokumenteret for at få erstatning.Hvad er årsagssammenhæng?Journaler fra egen læge og hospitaler, fysioterapeut, kiropraktor, ambulancejournal, speciallægeerklæringer, kommunale akter mv.Hvad er de væsentligste beviser til at få belyst årsagssammenhængen?•AES er en udmålingsinstans, der primært skal vurdere mén og erhvervsevnetab. AES' udtalelser har ikke bevismæssig vægt i relation til årsagssammenhæng over for RLR. •RLR udtaler sig om årsagssammenhæng. RLR udtaler sig ikke om mén og erhvervsevnetab. I tilfælde uenighed mellem RLR og AES om årsagssammenhæng, er det RLR's vurdering, der tæller, jf. U2012.2637H; "Det hovedsageligt lægefaglige spørgsmål".Hvad er forskellen på Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Retslægerådet (RLR)?Uheldet skal kunne medføre skaden. Kan belyses ved vidneforklaringer, taksatorrapporter, crash-test. Man ser f.eks. på de faktiske tingsskader på biler i et trafikuheld, idet biler der er totalskadet i en trafikulykke taler mere for egnet skadeevne, end bil der har fået små buler i en trafikulykke.Hvad menes der med begrebet "skadeevne", og hvordan belyses dette?Hvis man skal have erstatning for følger efter en skade, kræver det, at generne opstår i forbindelse med skaden eller som udgangspunkt senest indenfor få dage (udg.pkt. max 3 dage). Det kaldes strakssymptomer. Der er også krav om, at de gener, som opstår i forbindelse med skaden, er til stede hele tiden. Symptomerne kan variere i intensitet over tid, men skal være til stede også når skadens følger skal vurderes i AES. Det kaldes brosymptomer. Hvis generne ikke opstår umiddelbart i forbindelsen med ulykken, men først efter flere dage, eller hvis der i sygeforløbet er en længere symptomfri periode, vil det som udgangspunkt blive vurderet, at der ikke er brosymptomer. Det er ikke i sig selv nok, at der har været gener lige efter skaden. (Forbigående karakter?)Hvad menes der med begreberne "straks- og brosymptomer"?SKL havde som følge af sagsforløbet udviklet en kronisk belastningsreaktion. Denne følge af sagsbehandlingen var dog ikke adækvat (påregneligt) for kommunen. Kommunen blev derfor frifundet. Højesterets begrundelse: "Højesteret finder - ligesom landsretten - at det ikke var påregneligt for kommunen, at SKL som følge af sagens forløb kunne påføres en psykisk skade som den, SKL kræver erstatning for.".Under emnet adækvans (påregnelighed), hvad statuerer U2005.523H "Vindmøllesagen" så?Men en midlertidigt EET efter EAL er et skøn over det endelige EET, mens midlertidigt EET efter ASL er et nutidsbillede af erhvervsevnen.Hvad er forskellen på en midlertidig vurdering af EET efter EAL og ASL?En økonomisk vurdering.Er vurderingen af EET en økonomisk eller lægelig vurdering?15%Hvad er den nedre grænse for, hvornår man har ret til EET?§ 7, stk. 1 udgør hovedreglen (årsløn fastsat ud fra indtægt året inden UT), og § 7, stk. 2 er undtagelsen (årsløn fastsat ud fra et skøn).Hvad er forskellen på EAL § 7, stk. 1 og stk. 2?Fastsætte værdien af SKL's arbejdskraft på skadetidspunktet.Hvad er formålet med årslønsfastsættelsen efter EAL § 7?EET fastsættes for disse på baggrund af méngraden og en lovmæssigt fastsat "årsløn".Hvordan fastsættes EET efter EAL § 8?Erstatning til personer under 15 år.Hvem finder bestemmelsen i EAL § 8 anvendelse på?Der skal være sket en væsentligt forværring af den helbredsmæssige tilstand som følge af ulykken, og man skal kunne dokumentere, at denne forværring skyldes ulykken - det skal f.eks. være hvis det VM ved afslutning udgjorde 5 % og nu ved genoptagelse udgør 10 %. Forværringen kan f.eks. dokumenteres via journal fra egen læge eller hvis der indhentes en ny speciallægeerklæring fra en speciallæge.Hvad er betingelserne for at få genoptaget en afsluttet sag om VM?Ja, idet det er to forskellige vurderinger.Kan man få en sag genoptaget om EET uden at VM genoptages (og omvendt)?Kun SKLHvem kan kræve en sag genoptaget?Nej, jf. EAL § 11, stk. 2.Kan der kræves yderligere TAF ved genoptagelse, hvis der tidligere er fastsat et EET på mindst 15 %?3 år, jf. FL § 3, stk. 1 30-årig absolut frist (kan ikke suspenderes), jf. FL § 3, stk. 3, nr. 1Hvorledes er de almindelige forældelsesfrister efter EAL?5 år, jf. ASL § 36, stk. 3 Denne frist gælder også for de poster, der ikke er omfattet af ASL (differencekrav), jf. formuleringen af stk. 2. Den absolutte 30-årige forældelse gælder ikke for erhvervssygdomme, jf. FL § 3, stk. 4, men altså modsætningsvis for ulykker.Hvorledes er de almindelige forældelsesfrister efter ASL?De er kun omfattet af den korte alm. frist, så man som SKL har en frist på 5 år til at anmelde sygdommen - men fristen løber først fra det tidspunkt, hvor SKL kender ell. burde kende til sammenhængen ml. arbejdet og sygdommen.Gælder der noget særligt for sager om erhvervssygdomme efter ASL?Den der afholder udgifterne, uanset om afdøde var forsørger for denne.Hvem er berettiget til at få erstattet begravelsesudgifter efter EAL § 12?Den samlede udgift, der anses for "rimelig", andrager iht. praksis ca. kr. 30.000, jf. U2007.1562H ("Rimelige begravelsesudgifter").Hvad statuerer U2007.1562H ("Rimelige begravelsesudgifter")?Ja. Se f.eks. U1989.343V ("½ års samliv"), hvor stedbarn fik forsørgertabserstatning.Kan stedbørn og plejebørn få forsørgertabserstatning efter denne bestemmelse?Angår forsørgertab til ægtefælle eller samlever.Hvem er berettiget til at få forsørgertabserstatning efter denne bestemmelse?Ved separation eller skilsmisse, idet den retlige pligt dermed ophører.Hvornår bortfalder retten til erstatning som følge af den retlige forsørgelsespligt for ægtefæller?NEJNår der tales om samlevere, stilles der så krav om bestemt varighed af samlivet efter denne bestemmelse?Efterlevende børn = herved forstås alle børn, som afdøde havde en legal forsørgelsespligt overfor, jf. Lov om Børns Forsørgelse (LBF).Hvem er omfattet af denne bestemmelse?Nej. Stedbørn og plejebørn er evt. i stedet omfattet af EAL § 12, hvis betingelserne for at opnå erstatning efter denne bestemmelse er opfyldt (krav om faktisk forsørgelse).Er man som stedbørn eller plejebørn omfattet af denne bestemmelse?OvergangsbeløbHvad tildeles efter denne bestemmelse?Nej. Hvis der er ydet overgangsbeløb efter EAL § 14a til vedkommende, kan der ikke tillige ydes erstatning for begravelsesudgifter, jf. § 14a, idet en del af kompensationen efter § 14a netop er til dækning af begravelsesudgifter (ellers ville man blive overkompenseret).Kan der ydes begravelsesudgifter, hvis man også får tildelt erstatning efter 14a?Bestemmelsen angiver i 3. pkt., at der er regresmulighed for sygedagpengeydelser efter Sygedagpengeloven, jf. Sygedagpengelovens § 78.Hvad angår EAL § 17, stk. 1, 3. pkt?Nej, jf. sygedagpengelovens § 78, stk. 1, 2. pkt.Kan kommuner gøre regres i sager, der er omfattet af ASL?Angår tortgodtgørelse til forurettede.Hvad angår EAL § 26?Ja, jf. EAL § 2, stk. 2.Skal midlertidig EET efter ASL modregnes i krav på TAF efter EAL?JaMedfører et endeligt EET efter ASL på 15 % eller derover, at krav på TAF efter EAL stopper?Nej, det er objektivt ansvarEr det et krav for at få erstatning efter ASL, at arbejdsgiveren har handlet ansvarspådragende?Ja, ellers kan AES få fuldt regreskrav.Er det lovpligtigt som arbejdsgiver at tegne arbejdsskadeforsikring på sine arbejdstagere?Højesteret (og Landsretten) vurderede, at SKL's diskoteksbesøg ikke havde nogen nødvendig eller naturlig forbindelse med SKL's arbejde, og at overfaldet på gaden uden for parkeringspladsen derfor ikke var omfattet af ASL - overfaldet kunne ikke anses for et ulykkestilfælde omfattet af ASL.Hvad statuerer U2003.1033H ("Eksportchaufførens diskoteksbesøg")?JaHar en arbejdsgiver pligt til at anmelde en arbejdsskade efter ASL?Udg.pkt. 1 år fra ulykken, jf. § 36, stk. 1, 1. pkt., men der kan ses bort fra 1-års fristen, hvis det godtgøres, at skl a) har været udsat for en arbejdsskade, b) og at skl eller efterladte har ret til erstatning, jf. § 36, stk. 1, 3. og 4. pkt.Hvad er anmeldelsesfristen for SKL for at anmelde en sag efter ASL?At der gælder et omvendt bevisbyrdekrav, dvs. en særdeles lempelig bevisbyrderegel om, at der er formodning for årsagssammenhæng, medmindre overvejende sandsynlighed taler herimod, eller andet er fastsat i denne lov.Hvad siger ASL § 12, stk. 2?Som en løbende ydelse.Når der træffes en afgørelse om midlertidig EET, betales erstatningen så altid som en løbende ydelse eller som et kapitalbeløb?EET-erstatninger ved EET over 50 % udbetales som udgangspunkt som en løbende ydelse. Der kan dog ske kapitalisering op til 50 % EET. Eksempel: Får man således et endeligt EET på 65 %, så kan man anmode om kapitalisering (engangsbeløb) af EET op til 50 %, mens de resterende 15 % vil blive betalt som løbende ydelse.Hvis der træffes endelig afgørelse på 65 % EET, hvor meget af denne erstatning kan så kapitaliseres (til et engangsbeløb)?De krav, der kan kræves erstattet efter EAL, når en skade både er omfattet af ASL og EAL.Hvad er differencekrav?Iht. ASL § 77 er ASL primær i forhold til et EAL-krav mod en ansvarlig skadevolder.Hvis begge love giver samme erstatning, hvilken skal så vælges (hvordan opgøres det)?Differencekravene opstår, fordi at der er forskel i opgørelsen af erstatningerne efter de to love.Hvorfor opstår differencekrav?Efter praksis er retstilstanden formentlig den; at SKL har pligt til at udnytte muligheden for at opnå erstatning iht. ASL, men SKL har ikke pligt til at forfølge sit ASL-krav udover den første administrative afgørelse - dvs. AES-afgørelsen.I hvilket omfang har skadelidte pligt til at forfølge sit krav efter ASL?Manglende overholdelse af denne pligt må betyde; at SKL´s tabsbegrænsningspligt ikke kan anses for overholdt. Der vil herefter følgelig i EAL-erstatningen blive fradraget den ASL-erstatning, som SKL ville kunne have opnået.Hvis SKL ikke forfølger sit krav efter ASL, hvad er konsekvensen heraf så?Ja, hvis kravet er omfattet af både ASL og EAL (dvs. navnlig VM, EET, forsørgertab, overgangsbeløb og godtgørelse til efterladte)Skal krav efter ASL forfølges før krav efter EAL?JA (også selvom afgørelsen ikke er blevet indbragt for Ankestyrelsen).Kan SKL forfølge et krav omfattet af EAL mod erstatningsansvarlige SKV, hvis ASK (nu AES) har truffet afgørelse om, at skaden ikke er omfattet af ASL?Når man har en sag, der både er omfattet af ASL og EAL, er det en fordel at anskue den som to separate erstatningssager; Dvs. først opgøres de samlede krav efter ASL og dernæst efter EAL --> trækker dem fra hinanden = differencenEn sådan opdeling anskueliggør også, hvorvidt det kan være en fordel for SKV, at skønne over EET i EAL-sagen for at stoppe TAF - denne mulighed kan nemt gå tabt, hvis man blander sagerne for meget sammen.Hvordan er det smartest at behandle en differencekravs-sag?Bl.a. Erstatning for helbredelsesudgifter (§1), Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste (EAL § 2) og Forsørgertabserstatning (EAL §§ 12-14)Hvilke krav er omfattet af differencekrav?Hovedregel: Værdi af erstatning efter ASL opgøres pr. forfaldsdatoen for erstatning efter EAL - fastslået ved dommen "Forfald for Dif.kravHvornår er forfaldstidspunktet for differencekrav?Denne post bør som udgangspunkt ikke give anledning til differencekrav, da helbredelsesudgifter efter ASL er de samme som efter EAL = intet krav efter EAL.Kan der opstå differencekrav hvis SKL har helbredelsesudgifter?Andet tab eksisterer ikke under ASL og vil derfor kunne give anledning differencekrav.FX kunne egenbetaling til handicapvenlige ændringer i boligen og handicapbil efter omstændighederne være omfattet af EAL § 1, men er det ikke efter ASL § 15.Det kunne også være forlængelse af uddannelse der er omfattet af EAL § 1 men ikke af ASL § 15.Kan der opstå differencekrav hvis SKL har andet tab, jf. EAL § 1?Reguleres af EAL § 2 og ASL § 17, stk. 3JA, der er næsten altid differencekrav på TAF.Fordi SKL i dif.kravssag har krav på TAF på helt sædvanlige vilkår, hvis betingelserne herfor i EAL § 2 er opfyldteKan der opstå differencekrav ved tabt arbejdsfortjeneste?At endeligt EET på 15 % eller derover efter ASL medfører ophør af retten til TAF pr. virkningstidspunktetHøjesteret om TAF: der skal være sammenfald ml. det tidspunkt, hvor retten til TAF ophører, og det tidspunkt, hvor retten til erstatning for EET indtræder, således at der ved erstatningsdækningen hverken opstår "overlapning" eller "huller" ml. de to erstatningspoter. SKL havde derfor ikke krav på TAF efter den 1. februar 2005 (dvs. virkningstidspunktet for ASK's afgørelse fra juni 2005).Højesteret om SS: det måtte lægges til grund, at SKL fortsat var syg, da den maksimale godtgørelse blev nået den 21. juli 2004. På det tidspunkt havde ASK endnu ikke truffet afgørelse om at tilkende SKL VM. SKL skulle derfor have SS frem til den 21. juli 2004 (dvs. SS op til maksimum). = SS kan fås indtil VM vurderes.Hvad statuerer dommen "Top toy?Som UP NejASL hjemler ikke godtgørelse for svie og smerte, hvorfor der som udgangspunkt ikke er beregningsmæssige problemer vedrørende denne post i diff.kravs-sager.AES' vurdering af varigt mén i ASL-sagen stopper retten til godtgørelsen.Kan der opstå differencekrav ved Svie og smerte (EAL § 3)?KUN EET og VM (dvs. ikke SS og TAF)Hvilke poster omfatter ASL?