How can we help?

You can also find more resources in our Help Center.

11 terms

3-cooking ingredients

STUDY
PLAY
材料
cái liào (ingredients)
yóu (oil)
yán (salt)
酱油
jiàng yóu (soya sauce)
cù (vinegar)
táng (sugar)
调料
tiáo liào (seasoning)
料酒
liào jiǔ (cooking wine)
大蒜
dà suàn (garlic)
芝麻
zhī má (sesame)
xiàn (filling)