11 terms

cooking ingredients

STUDY
PLAY
材料
cái liào (ingredients)
yóu (oil)
yán (salt)
酱油
jiàng yóu (soya sauce)
cù (vinegar)
táng (sugar)
调料
tiáo liào (seasoning)
料酒
liào jiǔ (cooking wine)
大蒜
dà suàn (garlic)
芝麻
zhī má (sesame)
xiàn (filling)