hua 'ōlelo 9

STUDY
PLAY
learning/getting an education
ka 'imi na'auao 'ana
to learn
a'o mai
to teach
a'o aku
a lot, great deal
he nui
important, essential
ko'iko'i
subject
kumuhana
different, various
like 'ole
science
epekema
regular, usual
ma'a mau
etc
a pēlā wale aku
in some schools
i kekahi o nā kula
hawaiian culture
nā mea hawaii
other
'ē a'e
here is, here are,
eia
kinds of, types of, sorts of
'ano
period, time
people
po'e
mat, rug
moena
bring
lawe mai
take
lawe aku
here in Hawaii
ma Hawaii nei
a, some, one
kekahi
or
a i 'ole
if
inā
wrong, mistake
hewa