12 terms

fruit

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

水果
shǔi guǒ (fruit)
苹果
píng guǒ (apple)
芒果
máng guǒ (mango)
lí (pear)
西瓜
xī guā (watermelon)
木瓜
mù guā (papaya)
草莓
cǎo méi (strawberry)
香蕉
xiāng jiāo (banana)
香蕉真好吃。
xiāng jiāo zhēn hǎo chī. ( Banana is yummy.)
你喜欢什么水果?
Nǐ xǐ huan shén me shuǐ guǒ? (Which fruit do you like?)
我喜欢苹果。
Wǒ xǐ huan píng guǒ. (I like apples.)
我有一个苹果。
Wǒ yǒu yí ge píng guǒ. ( I have an apple.)
OTHER SETS BY THIS CREATOR