1st Quarter- AP: Lesson 1

naglalarawan sa takdang panahon hanggang sa kasalukuyan

tumutukoy sa katangian na nagpapakilala sa kasalukuyan

com (may kasama)
temporarius (oras)
Click the card to flip 👆
1 / 45
Terms in this set (45)
naglalarawan sa takdang panahon hanggang sa kasalukuyan

tumutukoy sa katangian na nagpapakilala sa kasalukuyan

com (may kasama)
temporarius (oras)
mga pangyayari, mga sigalot o problema na pina uusapan sa lipunan
dalawang mahalagan pinagmumulan ng impormasyon
- Mula sa orihinal na nagsulat o
nakaranas ng pangyayari

- Babasahin na nagmula sa ating
mga ninuno, mga talambuhay, mga
journal, mga larawan o guhit
- Hindi nanggaling sa primaryang
sanggunian

- Maaaring magamit na batayan sa
kasalukuyan

HAL. Libro, dyaryo, akda
mga taong sama-samang naninirahan sa
isang organisado

- Sistematikong lugar o pamayanan

- May pagkakaiba sa kanilang interes

- Naniniwala sa isang batas

- Nagkakaroon ng kasunduan
"Ang lipunan ay isang buhay na organismo
na patuloy na kumikilos at nagbabago na
kung saan nagaganap ang mga pangyayari.
Binubuo ng iba't ibang institusyon na
nag-uugnay sa isa't isa upang bumuo ng
lipunan."
"Ang lipunan ay isang sistematikong
komunidad na binubuo ng balangkas at
gampanin. Ang balangkas ay tumutukoy sa
organisasyon ng mga mamamayan na
gagawa ng mga batas upang sundin ng
lipunan habang ang gampanin naman ay
tumutukot sa kakayahan ng tao na gawin
ang kanyang bahagi sa lipunan."
"Ang lipunan ay kakikitaan ng tunggalian ng
interes sa kapangyarihan. Ito rin ay
kakikitaan ng hindi pagkakasundo dulot ng
limitadong pinagkukunang yaman ng bansa.
Bunga nito, nagkakaroon ng hindi pantay na
antas ng pamumuhay sa lipunan."
"Ang lipunan ay magkakawing na ugnayan ng tao sa kanyang lipunan. Mas nakikilala ng tao ang kanyang sarili sa kanyang pakikisalamuha sa kanyang kapaligiran. Ang maayos na pakikipag-usap ay isang paraan upang maging maayos ang interaksyon sa bawat isa."Charles CooleyAng lipunan ay nahati sa dalawanginstitusyong panlipunan kulturamga organisadong komunidad na bumubuo sa isang lipunanINSTITUSYONINSTITUSYON1. pamilya 2. paaralan 3. ekonomiya 4. pamahalaan 5. pananampalatayapinakamaliit na bahagi ng lipunan na kung saan ay nagsisimulang mabuo ang isang pamayanan. - Humuhubod sa bawat sanggol - MAGULANG: unang guro ng mga bata - TAHANAN: ugnayan ng mga institusyong panlipunanpamilyanahuhubog ang kakayahan ng mga bata - Mga impormasyon sa pagitan ng tama o mali - Humuhubog sa karunungan ng mga mag-aaral upang maging isang mabuting mamamayanpaaralanmahalaga ang kakayahan ng bawat isa na maging bahagi ng lakas-paggawa - Dito tinatalakay ang palitan ng serbisyo o produkto ng mga prodyuser at konsyumer, demand at supply - Pinag-aaralan din ang dami ng yamang-likas na tugunan ang pangangailangan at kagustuhan ng mga mamamayanekonomiyanagtatalaga ng mga batas para sa ikaaayos ng isang lipunan - Nakatalaga na tumulong sa mga nangangailangan HAL. paglalagay ng tamang tawiran, pamamahagi ng mga impormasyon ukol sa mahahalagang kaganapan sa bansa at marami pang ibapamahalaansandigan ng mga mamamayan - Paghahangad na ligtas sa maghapon maging sa trabaho o sa loob ng bahaypananampalatayainstitusyong panlipunan1. institusyon 2. social group 3. status 4. gampaninbinubuo ng dalawa o higit pang tao - Magkakaugnay na katangian at nagkakasundo sa kanilang mga hangarinSOCIAL GROUPSOCIAL GROUP1. primary group 2. secondary groupkinabibilangan ng mga taong malalapit sa iyo - Pamilya, kamag-anak, o mga taong may impormal na pakikipag-ugnayan: kaibigan o kabarkadaPrimary Groupmay promal na ugnayan sa isa't isa HAL. kasamahan sa trabaho o kapitbahaySecondary Groupposisyong kinabibilangan ng isang indibidwal sa lipunan - Malaki ang kinalaman ng status sa iyong pagkakakilanlan sa lipunanSTATUSSTATUS1. Ascribed Status 2. Achieved Statusposisyon sa lipunan mula ng ikaw ay ipinangak o isinilangAscribed Statusposisyon na dulot ng iyong pagsisikap o mga pagbabago sa iyong buha sa mahabang panahonAchieved Statusgawain, obligasyon, responsibilidad, at karapatan - Bawat indibidwal ay may posisyong kinabibilangan at nagtatalaga sa kanyang gamapin para maging bahagi ng lipunanGAMPANIN (Roles)- Kahulugan at paraan ng pamumuhay ng mga mamamayan sa isang lipunan - Paniniwala, pagpapahalaga, norms, at simbolo - Naniniwala sa iisang ugnayang upang magkaroon ng organisadong lipunankulturaelemento ng kultura1. Paniniwala (Belief) 2. Pagpapahalaga (Values) 3. Norms (Folkways at Mores) 4. Simbolokomplikadong sistema ng ugnayan na nagbibigay kahulugan sa paraan ng pamumuhay ng isang grupong panlipunan sa kabuuanMargaret Andersen at Howard TaylorDALAWANG URI NG KULTURA:1. Materyal 2. Hindi Materyalnagbibigay ng kahulugan at mahalaga para sa pag-unawa ng kultura - Likhang-sining, tula, mga kagamitan, at mga gusali - Karaniwang nahahawakan at nakikita ng mga taoMateryalpang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao - Awit, batas, ideya, at mga paniniwala - Karaniwang ibinabahagi sa pamamagitan ng kilos o gawiHindi Materyalbatayan ng pagpapahalaga ng isang grupo o lipunan - Pagmamano sa kamay ng mga nakatatanda bilang paggalang o pagbibigay ng respeto, pantay na pagtingin sa mga kababaihan at kalalakihanPaniniwala (Belief)matandang paniniwala - Libingan ng yumaong ninunoMANUNGGUL JAR (banga)batayan ng isang pangkat o grupo kung ano ang katanggap-tanggap para sa kanila HAL. pag-aalaga sa ating mga nakatatanda o mga lolo at lolaPagpapahalaga (Values)pamantayan ng pagkilos ng isang lipunanNormspangkalahatang batayan ng kilos ng mga tao sa isang lipunan HAL. paggalang sa mga magulang at nakatatanda, pagdiriwang ng kaarawan o anibersaryo...Folkwaysang paglabag ay may kaukulang ligal na parusa HAL. pagnanakaw o pagpataymorespaglalapat ng kahulugan sa isang kilos o bagay ayon sa gamit HAL. - Pagtango- pagpayag - Pakikipagkamay- pakikipagsundo - Pagsuot ng itim- pagluluksa - Pagsuot ng polka dots- Bagong Taom - Paggamit ng tsek- tama - Paggamit ng Ekis- mali - Kumpas ng Kamay- nagsasalita para sa atinSimbolougnayan sa pagitan ng isyung personal at isyung panlipunan - Maaaring makaapekto sa isyung kinakaharap ng lipunan o ang isytu ng lipunan ay maaaring maging isyu ng iisang tao o lupon ng tao - Pinagtutuunan ng pansin ng pamahalaan - Hindi maging pambansang suliranin HAL. - Pagputok ng Bulkang Taal - Pandemyang COVID-19 - Impluwensiya ng bawal na gamot: marijuana, shabu, cocaineSOCIOLOGICAL IMAGINATIONpagitan ng isang indibidwal at malapit sa kanya - Maaaring masolusyonan sa kamay ng indibidwal HAL. - Pagkakaroon ng sakit - Kawalan ng baon ng isang mag-aaral - Pagiging late ng isang mangangawaIsyung Personalkinakaharap ng lipunan - Sambayanan - Pinagtutuunan ng pansin ng pangkat ng tao o ng pamahalaan - Lubhang makakaapekto maging mabuti man o hindi sa sambayanan HAL. - Malawakang traffic sa EDSA - Pagkakaroon ng suliranin sa basura - Problema sa kriminalidad: nakawan, drugs, at iba paIsyung Panlipunan