Unidad 1 Etapa 3 - Numbers 21-100

STUDY
PLAY
Veintiuno
twenty-one
Treinta
thirty
Cuarenta
forty
Cincuenta
fifty
Sesenta
sixty
Setenta
seventy
Ochenta
eighty
Noventa
ninety
Cien
one hundred