Lektion 1: Intro til selskabs- og interessentskabsretten

Hvad er de tre forhold der karakteriserer et interessentskab?
Click the card to flip 👆
1 / 19
Terms in this set (19)
Hvad er de tre forhold der karakteriserer et interessentskab?
1. Selskabet driver erhvervsmæssig virksomhed

2. Hæftelsesform: Interessenterne hæfter personligt, solidarisk og principalt overfor selskabets kreditorer

3. Selskabet har til formål at fremme deltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift, jf. LEV § 1, stk. 4.
Hvorfor betegnes interessentskab som den selskabsretlige residualform?
Dvs. det er interessentskab hvis selskabet ikke kan henføres til et af de øvrige selskabsformer.
Hvad er et selskab?
Et retsforhold mellem to el. flere personer, som til fremme af et fælles formål virker ved fælles økonomiske midler
Hvad er forskellen på et interessentskab og et aktieselskab?
I/S: Hæfter personligt, solidarisk og principalt + ingen minimumskapital

A/S: Hæfter alene efter de aktier de har puttet ind i selskabet + minimumskapital på 400.000 kr.
Er der selskabsretlig aftalefrihed?
UD: Ja, der gælder en sådan grundsætning, dvs. valg af (ny) selskabsform og udformning af kontraktens indhold, dog særlig hæftelse i A/S og ApS ift. personlig sikkerhedsstillelse
Hvornår fraviges grundsætning om aftalefrihed?
1. Præceptiv lovgivning

2. Det aftalte er ikke nødvendigvis afgørende overfor tredjemand

3. Selskaber omfattet af LEV (lov om visse erhvervsdrivende virksomheder)
Hvordan afgøres det om selskabet er en samarbejdsaftale el. et spr. om ejendomsret?
I/S (samarbejdsaftale)
- Hviler på aftale som ikke kan ændres ensidigt
- Overdragelse af forpligtelser kræver samtykke
- Loyalitet er hovedforpligtelse (virke til fællesskabets fremme)
- Personlig/solidarisk hæftelse (enighed + vetoret + informationsadgang)

Kapitalselskab (ejendomsret)
- Reguleres af SL, dvs. fravær af kontraktpræg
- Overdragelse uden samtykke
- Hæfter kun med indskud
- Simpelt flertal til GF uden ret/pligt til at deltage i ledelse
- Begrænset information og ingen loyalitetspligt (passivitet + personlig interesse)
Hvordan bringes samarbejde (I/S og kapitalselskab) til ophør?
I/S: Opsigelse med rimelig varsel + samtykke ved overdragelse

KS: Forpligtet qua ejerskab, dvs. ikke opsiges. Dog kan kapitalandel frit overdrages + ejeraftaler
Hvordan spiller Retssubjektivitet en rolle for selskaber?
Når et selskab stiftes, er dette en juridisk person, dvs. har sin egen retsevne/handleevne til forskel fra deltagerne

Dog er hverken I/S eller K/S selvstændige skattesubjekter
Er det et krav at et selskab registres?
Registrering i cvr.dk + kommet til TM's kundskab. Aps og A/S kræver retsevneregistrering for at have retsevne modsat I/S. Dog gælder der stadig krav om grundregistrering i anden lov.
Hvem kan være selskabets eksterne relationer?Staten, ansatte, leverandør, kunder og kapitaludlåner (banken)A og B ejer selskab ABIT med 50/50. ABIT betaler ikke leje til udlejer U. Hos hvem kan U kræve lejerestancen betalt?Kommer an på selskabstypen. A/S (uden personlig hæftelse) = U kan kun kræve fra ABIT selskabet medmindre aftale om kaution for sikkerhed I/S (med personlig hæftelse) = U kan kræve fra ABIT + A/B - U kan kræve betaling uden at rette krav mod ABIT først, jf. principal hæftelse (hvis han ved at I/S ikke kan betale) - U kan også kræve hele beløbet hos A, jf. solidarisk hæftelse (A's andel af gæld, jf. pro rata)Hvordan sondres ml. hæftelse i I/S vs. A/S og ApS?I/S - hæfter personligt, solidarisk og principalt, dvs. KR's sikkerhed er i den personlige formue. A/S og ApS - hæfter ikke personligt, dvs. KR beskyttes af selskabsindskud + forbud mod kapitalejerlån + pligt til at rekonstruere selskabskapitalA og B stifter ABIT A/S i 2017 og ønsker i 2021 at låne 10 mio. kr. af BANK. Skal BANK ved risikovurderingen kigge i vedtægter (selskabskapitalen) eller det seneste årsregnskab (selskabets økonomi/aktuelle økonomiske situation) - og hvorfor?Vedtægter viser kun kapital ved stiftelse, dvs. egenkapital kan være noget helt andet. Således skal BANK forholde sig til den aktuelle formue som fremgår af årsregnskabet (gæld osv.)Hvad er forskellen på repræsentationsret, tegningsret og dispositionsret?Repræsentationsret: Optræder med en ret på vegne af selskab Tegningsret/signatur: Den der kan forpligte et selskab udadtil ("fuldmagt") Dispositionsret/bemyndigelse: Hvem har i det interne forhold ret til at indgå aftale med TMHvordan finder man overskud i resultatopgørelse?Viser 1-årig periode. Trækker indtægter (bruttofortjeneste) fra udgifter (personale/løn)Hvad er en balance?Viser status (aktiver/passiver) på bestemt dato.Hvordan finder man egenkapital?Trækker gældsforpligtelser fra aktiver.A og B drev virksomheden "AB Partsrederi" i ejerforholdet 75/25. AB Partsederi havde fået sit skib vedligeholdt hos Hou Skibsværft A/S, men betalte ikke regningen på 2 mio. kr. til forfaldstid. B var insolvent. I hvilket omfang kan Hou Skibsværft A/S rette sit krav mod A?Hæfter proratarisk kun for sin andel og ikke solidarisk - ikke kræve det hele.