NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Ő nincs lány
 2. Ti nem vagytok
 3. Ő nincs fiú
 4. Mi vagyunk
 5. Az nincs

5 True/False questions

 1. You are-You'reTi vagytok

        

 2. You are-You'reMi vagyunk

        

 3. I am not-I'm notÉn vagyok

        

 4. She is-She'sŐ van fiú

        

 5. I am-I'mAz van