NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Én vagyok
 2. Ők nincsenek
 3. Ti nem vagytok
 4. Ő van fiú
 5. Te vagy

5 True/False questions

 1. They are-They'reŐk vannak

        

 2. I am not-I'm notÉn vagyok

        

 3. He is not-He isn'tŐ nincs lány

        

 4. You are-You'reTi vagytok

        

 5. You are not-You aren'tMi nem vagyunk