NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Te nem vagy
 2. Ő van fiú
 3. Ő van lány
 4. Te vagy
 5. Mi vagyunk

5 True/False questions

 1. I am not-I'm notÉn nem vagyok

        

 2. I am-I'mAz van

        

 3. She is not-She isn'tŐ nincs fiú

        

 4. It is not-It isn'tAz nincs

        

 5. You are-You'reMi vagyunk

        

Create Set