ämnen kan förändras

atom
Click the card to flip 👆
1 / 29
Terms in this set (29)
flytande formMolekylerna håller ihop men byter ständigt plats med varandra.gasformMolekylerna rör sig snabbt och är långt från varandra.sublimeringÖvergång från fast form till gasformsmälterÖvergång från fast till flytandeförångasÖvergång från flytande form till gasformstelnarÖvergång från flytande form till fast formkondenserarÖvergång från gasform till flytande formFysikalisk förändringÄmnet byter aggregationstillstånd. Det är fortfarande samma ämne. Beror på temperaturen.Kemisk reaktionSker när två eller fler grundämnen reagerar med varandra och bildar ett nytt ämne.Valenselektronelektron i yttersta skaletk-skaletdär finns det plats för 2 elektronerL-skaletdär finns det plats för 8 elektroneratomnummerAnger antalet protoner i kärnanVilken laddning har en atom?neutral - eftersom den har lika många protoner som elektronerVad bildas om magnesium reagerar med syre?magnesiumoxidgrundämneEtt ämne som bara består av en sorts atomerMendeljevordnade grundämnena i periodiska systemetBohr"uppfann" den nuvarande atommodellenDemokritosförsta mannen att prata om atomer