Lektion 2: Stiftelse af interessentskaber

Hvad viser U 2002.265 H "Cph-vision" om interessentskabsområdet?
Click the card to flip 👆
1 / 17
Terms in this set (17)
To mænd afholder messer i KBH uden aftale drift af selskab = stiltiende er det et I/S
- Selskabssamarbejde kan stiftes stiltiende
- Interessentskab er residualform (slutningsvist)
- Deklaratorisk regel at deltagerne har lige store ejerandele + overskud ligedeles
- Ingen formkrav (kan ske stiltiende)
Skal være mindst 2 eller flere deltagere = kan være fysiske og juridiske (A/S, kommuner m.m.)
- Hvis deltagerkredsen alene er A/S og Aps skal I/S anmeldes til Erhvervsstyrelsen
Ejer ikke bruttoandel, dvs. selskabets enkelte aktiver (maskinen).
- Kan ikke uberettiget disponere over enkelte aktiver

Ejer nettoandel af selskabets nettoformue, dvs. værdien af selskabets samlet aktiver (bogførte + ikke-bogførte) fratrukket gældsforpligtelser + egenkapitalkonti (anden I's andel)
Egenkapital (Nettoandel + indestående på kapitalkonti) kan udbetales ved opsigelse, udelukkelse eller likvidation
Alene i I's andel af egenkapital (egenkapitalkonti + nettoandel = "Ikke-bogførte værdier"). Dvs. kan ikke foretage udlæg i selskabets enkelte aktiver.
Hver interessent har en kapitalkonto som er med i regnskab
- Krediteres med oprindelige/senere indskud + overskudsandel + løn + forrentning
- Debiteres med hævninger + underskudsandele

Udregning: Aktiver fratrukket gældsforpligtelser
Tilfælde hvor værdien af selskabets aktiver stiger - ikke bogførte værdier (fremgår ikke af årsregnskab). Tilhører I's ejerandele

EKS:
- Stigende værdier
- Goodwill
- Aktiver afskrevet med højere beløb i regnskab end aktivets faktiske værdiforringelse i pågældende regnskabsår (handelsværdi overstiger værdi efter regnskab)
Aktiv faldet i værdi eller afskrivninger er for lave til den faktiske værdiforringelse
Berigtigelse over (kontraktkoncipist-regel)
1. Ejerandele (40/60)
2. Over-/underskudsfordeling (40/60)
3. Kapitalkontiene (400.000 kr. hhv. 600.000 kr.)
UD: Nej, skal ikke anmelde til Erhvervsstyrelsen for at opnår retsevne

U1: Hvis alle deltagere er kapitalselskaber ("Kapitalinteressentskaber")

U2: Skal registre reelle ejere i CVR-register
Hvad er de fire karakteristika for I/S?1. Erhvervsmæssig virksomhed (samarbejde + drift) 2. Hæftelsen (personlig, uden begrænset og solidarisk + direkte) 3. Formål at fremme deltagers økonomiske interesser 4. To eller flere deltagereHvad vil det sige at hæfte personligt, ubegrænset, solidarisk og direkte?Personligt: I hæfter med hele deres formue overfor selskabets KR Ubegrænset: Alle krav mod I/S Solidarisk: KR kan kræve fulde tilgodehavende dækket hos én interessent Direkte: KR kn rette krav direkte mod I uden at hæftelsen inddrives af selskabetEr I/S et selvstændigt retssubjekt?UD: I/S kan indgå forpligtende aftaler (formueretligt, strafferetligt m.m.) U: Skattemæssigt er de ikke + konkurs kræver at alle I personligt er under konkursEr der krav om bogføring og årsrapport i et I/S?Bogføring: Krav for alle erhvervsdrivende virksomheder Årsrapport: Alene krav for registreringspligtige I/S (alle er kapitalselskaber)Hvor stor en del af interessentskabet ejer hver enkelte interessent hvis intet er aftalt?Lige ejerandele, dvs. interessenterne ejer en andel af I/S' reelle egenkapital (kapitalkonto + andel af nettoformue)Hvordan opdeles andele ved likvidation?1. Aktivernes reelle (≠ bogførte) værdi opgøres 2. Selskabet betaler sine "fordringshavere": - Indestående på kapitalkontiene udbetales til interessenterne - Selskabets gæld indfries 3. Den tilbageværende egenkapital udbetales til interessenter iht. deres ejerandelA og B stifter ABIT I/S. Anne indskyder sin faste ejendom, som vurderes til 2 mio. kr., idet ABIT I/S samtidigt overtager prioritetsgælden på 1,8 mio. kr. Benny indskyder sin (gældsfrie) bil, som har en nettoværdi på 200.000 kr. Der aftales lige ejerandele, og at indskuddene berigtiges over kapitalkontiene. Udarbejd en åbningsbalance (opgørelse af balance ved pr. stiftelse) og beregn indeståenderne på kapitalkontieneAktiver: 2 mio. kr. + 200.000 = 2,2 mio. kr. Gæld: 1,8 mio. kr. Egenkapital: 2,2-1,8= 400.000 kr. Berigtigelse: Der skal ske ligedeling af de 400.000 kr., idet der ikke er nogen difference i det indskudte, da begge har indskudt 200.000 kr. efter fratrukket gæld. EK 400.000 kr. => A: 200.000 kr. og B: 200.000 kr.