Spanskaglosor - beskriva stad

Invånare
Click the card to flip 👆
1 / 18
Terms in this set (18)
havetel marnaturnaturalezaden/det äresocksåtambiénsom heterque se llamaidrottdeporteatt besökavisitarden hartiene