20 terms

desserts 点心 (dian xin) + drink 饮料 (yin liao)

STUDY
PLAY
冰淇淋
bīng qí lín
布丁
bùdīng
饼干
bǐng gān
蛋糕
dàn gāo
糖果
táng guǒ
牛奶
niúnǎi
巧克力
qiǎo kè lì
可乐
kě lè
苹果派
píng guǒ pài
薯条
shǔ tiáo
chá
咖啡
kā fēi
健康
jiànkāng
不健康
bú jiàn kāng
我喜欢吃蛋糕,但是蛋糕不健康。
wǒ xǐ huan chī dān gāo, dàn shì dàn gāo bú jiàn kāng. ( i like to eat cake but cakes are not healthy)
我想要吃巧克力,因为好吃。
wǒ xiǎng yào chī qiǎo kě lì, yīn wèi hǎo chī
奶酪
nǎi lào
好吃
hǎo chī (yummy)
好喝
hǎo hē (good drink)
酸奶
suān nǎi