Lektion 3: Interessentskabets interne forhold

Hvornår kan en direktør/leder afsættes i et I/S?
Click the card to flip 👆
1 / 16
Terms in this set (16)
Hvornår kan en direktør/leder afsættes i et I/S?
Groft misligholdelse + ude af stand til at opfylde pligter
- Nok enighed
Hvad er en interessents individualbeføjelser?
Dispositionsret uden om krav til enighed med vetoret
1. Dispositioner af ringe betydning
2. Negotiorum gestio - undgå tab
3. Påbudt ved lov/bindende retsforskrift
4. Sædvanlige dispositioner vedr. daglig drift medmindre sædvane/aftale pålægger anden interessent (dagligt ledelsesorgan)
5. Dispositionsret efter sædvane/praksis
6. Vetoret (bortfald, hvis man allerede har disponeret) begrænset af MIS/tab
7. Større I/S (flertal)
Har I ret til at øge selskabsindskud? Er der krav til at dække underskud med yderligere kapitalindskud?
Nok ikke, da man ikke skal kunne egenhændigt overkapitalisere selskab

Muligvis, afhænger af kontrakten (samvirkets karakter + forudsætninger).
Kan I hæve på kapitalkonto?
Kan hæve overskudsandel fx arbejdsløn
- Begrænset ved underskud eller hvor overskud skal bruges til dækning af tab + I's negative kapitalkonto
- Kan hæve ved aftale om aflønning
- Overskud skal kunne dække renteposten

HR: Hæve på positiv kapitalkonto, så længe det ikke griber ind i I's indbetalte selskabsindskud + nødvendig forudsætning (stiftelse) til løbende forbrug.
Hvornår kan I kræve særskilt aflønning (honorar)?
UD: Ingen aflønning uden aftale, dvs. ligedeling af overskud

U: Løsning af opgaver uden for interessentskabskontraktens arbejdsforpligtelser (fastsat/forudsat)
- Almen kompetence eller særlig kvalificeret
Hvad omfatter interessentens loyalitetspligt?
1. Tavshed om oplysninger om erhvervsmæssig virksomhed + interne samarbejdsforhold

2. I må ikke betinge sig særfordele ved dispositioner på I/S' vegne (fx penge)

3. Konkurrerende virksomhed (kolliderende interesser modsat ikke-vedkommende hverv)

4. Konkurrerende virksomhed efter udtræden - krav om rimelig aftalt konkurrenceklausul
Hvornår kan en ny interessent indtræde?
Krav om samtliges samtykke også ved overdragelse og pantsætning
TPS: Anne og Benny stifter ABIT I/S. Anne indskyder sin faste ejendom, som vurderes til 2,2 mio. kr., idet ABIT I/S samtidigt overtager prioritetsgælden på 1,8 mio. kr. Benny indskyder sin (gældsfrie) bil, som har en nettoværdi på 200.000 kr. Der aftales lige ejerandele, og at indskuddene berigtiges over kapitalkontiene. Udarbejd en åbningsbalance og beregn indeståenderne på kapitalkontiene. Åbningsbalance:
Aktiver:
- Ejd. 2,2 mio. kr.
- Bil 200.000 kr.
= 2,4 mio. kr.

Passiver:
- Gæld 1,8 mio. kr.
- EK: 600.000 kr. (passiver-aktiver, dvs. 2,4-1,8)

EK fordeles ud på A og B's kapitalkonto ved berigtigelse efter det indskudte, dvs. A får 400.000 kr. og B får 200.000 kr.
Hvis intet er aftalt, hvor meget skal en interessent arbejde?
Interessenten er berettiget/forpligtet til at arbejde for I/S, hvortil alle interessenter skal bidrage aktivt og ligeligt (deklaratorisk), dvs. ofte fuld arbejdskraft, men afhænger af forudsætningerne for samvirket
Hvad er resultatandel, egenkapitalkonto og ejerandel?
Resultatandelen: Interessentens andel af interessentskabets overskud eller underskud

Egenkapitalkontoen: Interessentens andel af den bogførte egenkapital

Ejerandelen: Interessentens ejerskab af en andel af interessentskabet
Kan I forrente kapitalkonto?UD: Både positiv og negativ konto forrentes - Kun overskud U1: Hvis arbejdsindsatsen (og ikke kapitalindskud) er det afgørende bidrag i virksomheden à mere usikkertHvad gælder ift. I's adgang til regres?HR: Regres mod selskabet, en interessent, der har betalt I/S'ets gæld til en fælleskreditor skal først søge kravet dækket hos I/S'et jf. subrogation U: Betaler I/S'et ikke inden rimelig tid, kan interessenten gøre (formentligt subsidiært) regreskravet gældende mod øvrige medinteressenterne. Beregning efter underskudsbrøk (hvis driftsudgift). - Regressen kan gøres gældende, selvom interessenten ikke har betalt, hvad der svarer til sin del af gælden (brøkdelsregres). - Regressen gøres gældende pro rata mod medinteressenterne efter deres andel af underskuddet (resultatandelen).Hvornår er der subsidiært solidarisk hæftelse?Når det er åbenbart at der ikke kan ske betaling og opholdssted er ukendt (princippet i GBL § 2, stk. 2) + Ikke har betalt inden rimelig tid. Fx A, B og C - ved ikke hvor B er, så kan A kræve af C igen for det halve.Anne betaler leverandørs krav mod ABIT I/S på 10.000 kr. I hvilket omfang kan Anne kræve regres hos ABIT I/S hhv. mod Benny (hvis det forudsættes, at det er aftalt, at underskud deles lige)?1) Mod selskabet: A betaler de 10.000 kr. som selskabet skylder til leverandør. A kan kræve regres for det fulde beløb i I/S, da hun indtræder i leverandørs krav mod selskabet, jf. subrogation. 2) Mod B (selskab har ingen penge): A kan kræve regres for halvdelen af kravet, dvs. 5.000 kr., da der er lige underskudsfordeling (dvs. A skal selv betale halvdelen). Formodentligt skal A først rette krav mod selskabet, medmindre man ved at selskabet ikke kan betale ved årsregnskab (så subsidiært krav)Hvilke rettigheder/forpligtelser indtræder den nye interessent i?Indtræder i alle overdragerens forpligtelser/rettigheder, dog ikke for gæld før indtrædenInteressenterne Alma Als (AA) og Betty Bonde (BB) drev sammen helsekostforretningen NatureFlavour I/S (NF) i Ikast, som solgte helsekostprodukter. Inden den årlige helsemesse i Randers aftaltes det på interessentmødet, at alene Alma Als skulle deltage i dette års messe. Det aftaltes endvidere, at indkøb på messen til NatureFlavour I/S for over 45.000 kr. forinden skulle godkendes af Betty Bonde. På messen indgik Alma Als på vegne af NatureFlavour I/S en aftale med Spirula A/S (SP) om køb af forskellige produkter med superfoodalgen Spirulina for i alt 20.000 kr. Alma Als kontaktede ikke Betty Bonde forud for handlen. På messen købte Alma Als endvidere på vegne af NatureFlavour I/S et års levering af urteteen FRESH HERBS hos Evigglad ApS (EG) mod betaling af i alt 50.000 kr. Forinden havde Alma Als forgæves forsøgt at komme i kontakt med Betty Bonde, men uden held. Under messen traf Alma Als Dorthe Dahl (DD), der ejede det lille lokale fitnesscenter Body and Mind i Ikast. Dorthe Dahl fortalte Alma Als, at hun havde sat fitnesscentret til salg for 2 mio. kr., hvilket var en attraktiv pris. Alma Als så muligheden for at udvide NatureFlavour I/S' aktiviteter til andre virksomhedsområder, og da fitnesscentret var det eneste beliggende i Ikast, slog hun til. Hun købte derfor fitnesscentret på NatureFlavour I/S' vegne til 2 mio. kr. Da Alma Als tidligere på dagen forgæves havde forsøgt at kontakte Betty Bonde, opgav hun at kontakte hende nu. De havde begge tidligere talt løst om forskellige fremtidsperspektiver for NatureFlavour I/S, så Alma Als var sikker på, at Betty Bonde ville blive lige så begejstret som hende for det nye fitnesskoncept. Er NatureFlavour I/S forpligtet iflg. aftalerne med 1) Spirula A/S, 2) Evigglad ApS og 3) Dorthe Dahl?A's aftale med SP - Aftale at A kan disponere med op til 45.000 kr. ellers kræver det samtykke fra B. Her handler A for under 45.000 kr. (20.000 kr.), dvs. A handler inden for sin dispositionsret og selskabet er bundet. - Hvis det havde været uden for aftalen? Deklaratoriske regler - ikke ringe betydning med 20.000 kr. // ikke gestio // muligvis sædvandelig disposition. A's aftale med EG -Her overskrider A aftalen med grænsebeløb på de 45.000 kr., da hun køber te til 50.000 kr., dvs. A overskrider sin dispositionsret, hvorefter A's legitimation skal vurderes. - Legitimation: Selskabssignatur, enhver interessent kan indgå aftale der ikke er unormal/ikke unaturlig. Her er det ikke unormal disposition + ikke uforholdsmæssigt beløb, dvs. A handler inden for selskabssignatur/legitimation, da TM her EG er i god tro. - Det nye: Man vurderer ikke selskabssignatur efter unaturlig/unormal længere, i stedet vægtes TM's gode tro. Dvs. I/S bliver bundet på baggrund af TM's gode tro, da der ikke er noget der tyder på ond tro. A's aftale med DD -A handler klart uden for dispositionsret i købet af fitnesscenter til 2. mio. kr. Hvortil det skal vurderes om A handler inden for legitimationsret/selskabssignaturen. -Selskabssignatur - er A legitimeret til at indgå aftalen? Nej, det er en stor disposition ift. hvad A ellers foretager sig på messe + ikke naturlig efter virksomhedens karakter som begår sig på at sælge helsekoster. Aftalen binder ikke I/S, idet A handler uden for signatur/uden betydning om DD er i ond/god tro. - Det nye: Her må det stå klart at AA handler uden for selskabssignatur, dvs. DD er i ond tro, hvorfor aftalen ikke er bindende for I/S.