מבחן- ליה

Term
1 / 30
أُرِيدُ
Click the card to flip 👆
Terms in this set (30)
אני רוצה
האם
אב, הורה
מנהל
אחרי כן
زِيَارَةביקורفَואזقَالَتْאמרהقُلْتُאמרתיهُوَהואتَرَكَעזבهَاتِفטלפוןذَكِيّחכםأَهْلמשפחהمُعَلِّمמורהقَرْيَةכפרمَعَעםعَمّדוד מצד האבلَهُלו, יש לוعَمِلَעבדلَعِبْتُשיחקתיكُرَة الْقَدَمכדורגלأَيَّامימיםقَعَدْنَاישבנוعِنْدَهُאצלו