69 terms

sjukvårdsspråk

STUDY
PLAY
anamnes
patientens egen redogörelse för sin sjukdom och dess tidigare yttringar
heriditet
ärftlighet
socialt (" causa soc")
patientens sociala förhållande ( sociala orsaker till inläggning)
status
undersökning/sfynd
cave
undvik
UNS
utan närmare specifikation
u.a
utan anmärkning
u.v.a
utan vidare anmärkning
PBD
prelimnär bedömning
MR,mrt, mri
magnetisk resonastomografi
MRI
magnetisk resonanstomografi
MRT
magnetisk resonanstomografi
CT
datortomografi
DT
datortomografi
parenteralt
tillför en medicin utan att den passera tarmen.
i.v intravenöst
direkt i blodet
s.c subcutant
under huden
i.m intra muskulör
in i en muskel
per os (p.o)
genom munen ( per oralt)
remiss
översändande av en pat till en annan instans för undesökning, behandling.
konsult
rådfrågning av läkare
epikris
sammanfattning av ett sjukdomsfall, slutanteckning
in/utsättning
införande, bottagande av medicin
polikliniskt
öppenvård, sådan hälso och sjukvård som utförs på icke inneliggande patienter
indikation
skäl för ett ingrepp, undersökning, beslut
kontraindikation
tecken som talar emot en viss åtgärd
palpation
undersöknigsmetod där läkaren känner med händerna på den sjuka kroppsdelen
auskultation
avlyssning av inre ljud från kroppshålor
ideopatisk
av okänt ursprung, som verkar ha uppstått av sig själv
iatrogen
orsakad av läkare
inflammation
retningstillstånd e en vävnad efter en lokal vävnadskada
infektion
en sjukdom där man blivit sjuk av en spitta
agens
verkande ämne, kraft
ex juvantibus
ställa en diagnos med hjälp av speciellt verkande läkemedel
ex tempore
läkemedel som tillreda på apoteket till skillnad från färdig förpackat
sic
avsiktligt överskridande av maximaladosen (OBS)
kirurgi
operation, eller specialist på mag/tam
thoraxkirurgi
hjärt/lung kirurg
neurokirurgi
nervsystems kirurg
ortopedi
specialitet för sjukdomstillstånd i skeletet och rörelseapparaten
ÖNH (otorhinolaryngologi)
önh
oftalmologi
medicinsk specialitet om ögats funktioner och sjukdomar
invärtesmedicin/internmedicin
läkemedel som verkar inne i kroppen
kardiologi
läran om hjärtat och dess funktioner
nefrologi
läran om njuren och dess sjukdomar
hematologi
läran om blodet och dess sjukdomar
endokrinologi
läran om endokrina organ och hormoner
gastroenterologi
läran om matspjältningsorganen och dess sjukdomar
allmänmedicin
läkarspecialist med arbete i öppen vården utanför sjukhuset
neurolog
veteskapen och läran om nervsystemet
reumatologi
läran om reumatiska sjukdomar
patologi
vetenskap och läran om de sjukliga förändringar i kroppen
onkologi
läran om och behandlingar av svulster och tumörer
geriatrik
läran om ålderdomen och dess sjuksomar
psykiatri
läran om psykiska störningar
pediatrik
läran om barnsjukdomar
undersköterska
förkortat usk, är i Sverige en person som arbetar med praktisk omvårdnad inom sjukvård, äldreomsorg och hemvård.
sjuksköterska
arbetar med praktiskt-kliniskt inriktad hälso- och sjukvård. Huvudämnet i utbildningen är idag omvårdnad. ssk
underläkare
En anställning som är möjlig från och med nionde terminen på läkarprogrammet är fullgjord (det vill säga minst 4,5 år av den svenska läkarutbildningens 5,5 år) fram till att man tagit läkarexamen.
st-läkare
Specialisttjänstgöring är en av Socialstyrelsen reglerad utbildning som legitimerade läkare eller legitimerade tandläkare kan genomgå för att bli specialiserade inom ett visst medicinskt område.
at-läkare
Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning
specialistläkare
när man fått sin specialistkompetens
avdelningsläkare
avdelningsläkare
överläkare
är en yrkestitel för en specialistläkare med medicinskt ledningsansvar inom svensk sjukvård. bakjourkompetent
psykolog
är en person som ägnar sig yrkesmässigt åt psykologi. Psykologi är kunskapen om människans handlingar, tankar, känslor.
psykiater
är en läkare som är specialiserad på psykiska sjukdomar, tillstånd och störningar
kurator
person som är anställd för att hjälpa till med sociala och ekonomiska problem,ex krisbehandling
LDL
low density lipoprotein. transportera kolesterol från levern till vävnader.ökar risken för åderförfettning. (ond) onda kolestrolet
HDL
high density lipoprotein. transportera kolesterol till levern. minska risken för åderförfettning. (god) goda kolestrolet