Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

anamnes

patientens egen redogörelse för sin sjukdom och dess tidigare yttringar

heriditet

ärftlighet

socialt (" causa soc")

patientens sociala förhållande ( sociala orsaker till inläggning)

status

undersökning/sfynd

cave

undvik

UNS

utan närmare specifikation

u.a

utan anmärkning

u.v.a

utan vidare anmärkning

PBD

prelimnär bedömning

MR,mrt, mri

magnetisk resonastomografi

MRI

magnetisk resonanstomografi

MRT

magnetisk resonanstomografi

CT

datortomografi

DT

datortomografi

parenteralt

tillför en medicin utan att den passera tarmen.

i.v intravenöst

direkt i blodet

s.c subcutant

under huden

i.m intra muskulör

in i en muskel

per os (p.o)

genom munen ( per oralt)

remiss

översändande av en pat till en annan instans för undesökning, behandling.

konsult

rådfrågning av läkare

epikris

sammanfattning av ett sjukdomsfall, slutanteckning

in/utsättning

införande, bottagande av medicin

polikliniskt

öppenvård, sådan hälso och sjukvård som utförs på icke inneliggande patienter

indikation

skäl för ett ingrepp, undersökning, beslut

kontraindikation

tecken som talar emot en viss åtgärd

palpation

undersöknigsmetod där läkaren känner med händerna på den sjuka kroppsdelen

auskultation

avlyssning av inre ljud från kroppshålor

ideopatisk

av okänt ursprung, som verkar ha uppstått av sig själv

iatrogen

orsakad av läkare

inflammation

retningstillstånd e en vävnad efter en lokal vävnadskada

infektion

en sjukdom där man blivit sjuk av en spitta

agens

verkande ämne, kraft

ex juvantibus

ställa en diagnos med hjälp av speciellt verkande läkemedel

ex tempore

läkemedel som tillreda på apoteket till skillnad från färdig förpackat

sic

avsiktligt överskridande av maximaladosen (OBS)

kirurgi

operation, eller specialist på mag/tam

thoraxkirurgi

hjärt/lung kirurg

neurokirurgi

nervsystems kirurg

ortopedi

specialitet för sjukdomstillstånd i skeletet och rörelseapparaten

ÖNH (otorhinolaryngologi)

önh

oftalmologi

medicinsk specialitet om ögats funktioner och sjukdomar

invärtesmedicin/internmedicin

läkemedel som verkar inne i kroppen

kardiologi

läran om hjärtat och dess funktioner

nefrologi

läran om njuren och dess sjukdomar

hematologi

läran om blodet och dess sjukdomar

endokrinologi

läran om endokrina organ och hormoner

gastroenterologi

läran om matspjältningsorganen och dess sjukdomar

allmänmedicin

läkarspecialist med arbete i öppen vården utanför sjukhuset

neurolog

veteskapen och läran om nervsystemet

reumatologi

läran om reumatiska sjukdomar

patologi

vetenskap och läran om de sjukliga förändringar i kroppen

onkologi

läran om och behandlingar av svulster och tumörer

geriatrik

läran om ålderdomen och dess sjuksomar

psykiatri

läran om psykiska störningar

pediatrik

läran om barnsjukdomar

undersköterska

förkortat usk, är i Sverige en person som arbetar med praktisk omvårdnad inom sjukvård, äldreomsorg och hemvård.

sjuksköterska

arbetar med praktiskt-kliniskt inriktad hälso- och sjukvård. Huvudämnet i utbildningen är idag omvårdnad. ssk

underläkare

En anställning som är möjlig från och med nionde terminen på läkarprogrammet är fullgjord (det vill säga minst 4,5 år av den svenska läkarutbildningens 5,5 år) fram till att man tagit läkarexamen.

st-läkare

Specialisttjänstgöring är en av Socialstyrelsen reglerad utbildning som legitimerade läkare eller legitimerade tandläkare kan genomgå för att bli specialiserade inom ett visst medicinskt område.

at-läkare

Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning

specialistläkare

när man fått sin specialistkompetens

avdelningsläkare

avdelningsläkare

överläkare

är en yrkestitel för en specialistläkare med medicinskt ledningsansvar inom svensk sjukvård. bakjourkompetent

psykolog

är en person som ägnar sig yrkesmässigt åt psykologi. Psykologi är kunskapen om människans handlingar, tankar, känslor.

psykiater

är en läkare som är specialiserad på psykiska sjukdomar, tillstånd och störningar

kurator

person som är anställd för att hjälpa till med sociala och ekonomiska problem,ex krisbehandling

LDL

low density lipoprotein. transportera kolesterol från levern till vävnader.ökar risken för åderförfettning. (ond) onda kolestrolet

HDL

high density lipoprotein. transportera kolesterol till levern. minska risken för åderförfettning. (god) goda kolestrolet

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording