Chinese 2 Lesson 13

Chinese 2 Lesson 13 vocab
STUDY
PLAY
要買
yao4mai3
want to buy
一件
yi2jian4
one clothes
襯衫
chen4shan1
shirt
店員
dian4yuan2
salesman or saleswomen
一條
yi4tiao2
one pants
裙子
qun2zi
skirt
或者
huo4zhe3
or
褲子
ku4zi
pants
黃色
huang2se4
yellow
不錯
bu2cuo4
not bad, pretty good
比較
bi3jiao4
relatively
穿褲子
chuan1ku4zi
wear pants
黑色
hei3se4
black
試試
shi4shi
to try
好看
hao3kan4
good - looking
覺得
jue2de
to think, feel
塊錢
kuai4qian2
money
一張
yi2zhang1
one piece of paper
電影
dian4ying3
movie
電影票
dian4ying3piao4
movie ticket