Lektion 10: Mangel - Særområder (enterprise- leje og arbejdskontrakter)

Term
1 / 13
Hvad er generelt gældende for mangler i entreprise- leje- og arbejdsaftaler?
Click the card to flip 👆
Terms in this set (13)
Hvad er generelt gældende for mangler i entreprise- leje- og arbejdsaftaler?
Kontraktens ordlyd
- Faktiske oplysninger givet
- Garantier
. Ansvarsfraskrivelser

Loyale oplysningspligt/undersøgelsespligt og berettiget forventninger
Hvilket slags ansvar gælder ved mangler i enterprise?
§ 47, jf. § 12 i AB 18 giver mangelsdefinition - EP har et særligt ansvar ved anvendte materialer


TBB 2019.677 VBA: Plader sættes i byggeri, viser sig at de ikke er egnet til et dansk klima, da de suger fugt til sig. Plader skal skiftes ud, hvilket er omkostningsfuldt. Entreprenøren har selv valgt plader - hvornår burde denne have vist bedre?

VBA: burde-viden er først et års tid efter, hvorfor entreprenør ikke er ansvarlig.
Hvilke krav har bygherre ved entreprenørs misligholdelse?
Afhjælpning:
- Med §§ 48 og 49 aftales, at entreprenøren ikke blot har pligt, men under visse betingelser tillige er tillagt ret til at foretage mangelafhjælpning


Forholdsmæssigt afslag:
- Efter § 52 kan bygherren kun kræve forholdsmæssigt afslag, hvor afhjælpning ikke sker eller ikke har hjulpet.
- Bygherren kan alternativt vælge at lade manglerne udbedre for entreprenørens regning (husk offergrænse - afhjælp overstiger hvad man kan kompensere bygherre for ved afslag). Afslags størrelse fastsættes normalt til udbedringsomkostningerne

Erstatningsansvar:
- § 53 pålægger entreprenøren erstatningsansvar for fejl, forsømmelser og garantisvigt.
- § 53, stk. 2, fritager entreprenøren for at erstatte indirekte tab, herunder drifts- og avancetab.
- Fx forkert parkeringsplads - ansvar - foretage afhjælpning, må lukke p-hus ned i periode, hvilket medfører driftstab hvilket ikke kan forlange erstattes efter AB 18 vilkår.

Ophævelse:
- § 59, litra c, definerer bygherrens hæveret i anledning af mangler til tilfælde, hvor "det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler" (anticiperet misligholdelse - det skal være sandsynligt at E ikke kan færdiggøre opgave, så hæves - stadeopgørelse erstatning for merudgift til ny E)

Fleste bestemmelser er deklaratoriske
Hvordan afviser mangelsbegrebet i enterprise fra obligationsretten?
Ligner på det væsentligste

Afviger
- Materialeansvar
- Varighed + E's ret til afhjælpe
- Erstatningsbegrænsning (AF)
- Hæve ved væsentlighed er begrænset
Hvad er udg. for udlejers pligt i lejeforhold?
Uden aftale skal udlejer stille det lejede til rådighed i god/forsvarlig stand + løbende holde ejendommen forsvarligt vedlige
Hvad er lejers muligheder når udlejer misligholder?
Reklamationspligt for mangler ved indflytning 14 dage

Ophæve
- TBB 2012.479 V: Lejlighed med vand, hvor der må stå 40 forsk. spande. Væsentlig mangel, hvorfor lejer kan ophæve, hvilket er bedre end opsigelse, da hun kan flytte med det samme uden husleje.

Kræve erstatning - krav om culpa (ikke objektivt ansvar)
- U 2010.2767 V: Lejer R og udlejer E. R kommer til skade ved faldulykke på trappe i E's ejendom. Gelænder var mangelfuld på ulykkestidspunkt + været det i månedsvis. Uheld skyldes at R rækker ud efter gelænder. VLD: defekt som R har sandsynliggjort er årsag til fald uden at E har modbevist. Tilsynsførende har undladt at udbedre, men E har handlet culpøst ved at lade det gå på i længere tid og derfor er der erstatningskrav.
- U 1984.258 V: Ejer U foretager ombygning af ejendom, hvorefter tag til lejers butik midlertidigt må fjernes. VLD: U skal erstatte lejers tab/udgifter som følge af indtrængt regnvand i lejede lokaler også selvom håndværker/arkitekt ikke har begået fejl ved opsætning af presenning + uanset at arbejdet sker i lejers interesse.
- TBB 2012.334 Ø: Lejer L klager over indtrængt vand som ikke afhjælpes tilstrækkeligt, hvorefter denne ophæver. ØLD: Mangel er væsentlig, dvs. lejer er berettiget til at hæve men hæfter for udgifter til nyistandsættelse af det lejede

Kræve forholdsmæssigt afslag
- TBB 2010.605 V: Lejer oplever svampeangreb i bolig efter vandindtrængning af gavl + forstærket ved opsætning af forsatsvæg. VLD: udlejer kan ikke pådrages erstatning, idet han har søgt at afhjælpe generne. Men eftersom anvendelig reduceres får lejer afslag svarende til halvdelen af den betalte leje i det pågældende tidsrum, da det ikke er tilrådeligt at opholde sig i bolig uanset om det skyldes udlejers forsømmelse.

Kræve afhjælpning og evt. selv afhjælpe for udlejers regning om fornødent med fogedens hjælp
- U 2005.668 H: Lejer har bolig med opvaskemaskine, der går i stykker. Montør forslår udskiftning til 5000 kr. i stedet for reparation til 2.5000 kr., da maskine er gammel. L sender påkrav til U om afhjælpning med oplysninger fra montør, jf. lejelov § 11, stk. 1. U svarer ikke og L udskifter samt modregner udgift i lejen. U hæver efter manglende betaling + L's vedligeholdelsespligt. H: U's indsigelse om L's vedligeholdelsespligt er uholdbar + ikke berettiget til at afvise modregning. U reagerer ikke på L's opfordring til stillingtagen og derfor kan L udskifte på U's regning, dvs. U kan ikke hæve.
Hvordan afviger lejerettens regler for mangler sig fra obligationsretten?
Afviger
- Adgang til at kræve fogedbistand til at skaffe afgang til ejendommens installationer
- Muligvis et mere objektivt ansvar i § 97
- Reklamationsfrist på 14 dage
- Ufravillighed til skade for lejer - altid mindst MIS
En lejer flyttede ind i en lejlighed med et nyt gulvvarmeanlæg. Lejligheden var meget vanskelig at opvarme. Lejeren klagede løbende over temperaturen i lejligheden, der om vinteren ikke kunne opvarmes til mere end 16 grader, hvorfor lejeren i vidt omfang måtte anvende elektriske varmeblæsere. Udlejeren iværksatte forskellige undersøgelser af problemet, uden at det blev løst. Tre år senere fandt man ud af, at varmepumpen til gulvvarmeanlægget ikke på noget tidspunkt havde været tilsluttet. Lejeren rejste krav mod udlejeren i anledning af den manglende opvarmning.

1. Er der tale om en mangel?

2. Hvilke misligholdelsesbeføjelser kan lejeren i givet fald gøre gældende overfor udlejeren?
1. Abstrakt mangelsbegreb: Lejer kan berettiget forvente opvarmning, hvorfor det er en mangel

2. Ophævelse hvis mangel er væsentlig - det er den muligvis
- Erstatning kræver ansvarsgrundlag - udlejer har ikke handlet culpøst, men stiltiende garanti, hvorfor der er erstatning for udholdte varmeudgifter.
- Forholdsmæssigt afslag ud fra et skøn (også uden culpa/erstatning med garanti)
- TBB 2015.118 Ø
Hvad er hhv. LM og AG's hovedforpligtelser/biforpligtelser?
Lønmodtageren:
- Hovedforpligtelse: arbejdspræstationen indenfor arbejdstiden på arbejdspladsen
- Biforpligtelser: loyalitetspligt, tavshedspligt, hæderlighed, omsorgspligt mv.

Arbejdsgiveren:
- Hovedforpligtelse: vederlaget (lønnen)
- Biforpligtelser: sikkert og sundt arbejdsmiljø, fysisk og ideel personbeskyttelse, sikkerhed i ansættelsen

Både hovedforpligtelser og biforpligtelser kan være mangelfuld
Hvad har AG krav på når AT misligholder?
Naturalopfyldelse:
- Påtale/advarsel om at levere korrekt arbejdsydelse

Ophævelse (bortvisning) - ex nunc:
- Kræver grove fejl eller forsømmelser
- U 1993.341 SH: bankansat for ordre om ikke at have overtræk + ikke bruge kreditkort til andet end i bankens tjeneste. Det overholder ansat ikke ved at bruge kort til at skjule overtræk. SH: ikke muligt at ophæve, da den ansatte tidligere forfremmes selvom forskrifter overskrides, derfor kun opsige uden ophævelsesgrundlag.

Forholdsmæssigt afslag:
- Kan anvendes som alternativ til opsigelse/bortvisning ved den ansattes manglende iagttagelse af arbejdstiderne (kvantitativ misligholdelse) - fx konsekvent kommer for sent - ikke udbredt at reducere løn.

Erstatning:
- Skade ved culpøs adfærd overfor AG. Afgøres konkret, men er i almindelighed udelukket, jf. EAL § 23.
Hvad har AT krav på når AG misligholder?Ikke at skulle naturalopfyldelse (vægring) i situationer, hvor der foreligger fordringshavermoralignende tilfælde - Fx hvor den ansatte beordres til at levere ydelser udenfor kontrakten eller til at udføre arbejde med fare for liv og sundhed. - Lønkrav vil som udgangspunkt blive bevaret. Ophævelse: - Ved AG's grove misligholdelse af kontrakten, fx ved uberettiget bortvisning, manglende lønudbetaling, væsentlige ændringer i arbejdsopgaver, utilbørlig adfærd overfor den ansatte mv. Erstatning: - Enten pga. særlig lovhjemmel, fx funktionærlovens § 3, eller efter almindelige erstatningsregler - U 2017.1907 V: AT ansat i bilfirma for AG som klargøringsassistent. AT skal sørge for klargøring + saltning for at undgå glatføre. AT falder efter saltning. AT mener AG har ansvar ift. sikkerhedsmæssig forsvarligt arbejdet + ikke nødvendige værnemidler (pigsko) til rådighed. VLD: AG skal ikke betale erstatning, da saltning er en enkel, sædvanlig og rutinepræget arbejdsopgave + AT gjort længe, dvs. ikke uforsvarligt at overlade AT uden tilsyn + ikke godtgjort at det er uforsvarligt sikkerhedsmæssigt. Ikke påkrævet at stille særligt fodtøj til rådighed ud over skridsikre sikkerhedssko, som AT allerede fået.Hvordan afviger mangler i arbejdskontrakt sig fra obligationsretten?Visse særregler om mangler fx FUL § 5 (sygdom er lovligt forfald) Afviger - Ophævelse fra AG's side kan alene ske i meget grove tilfælde af MIS - Opsigelse kræver ikke en misligholdelse, men muligt at AT er underlagt beskyttelse mod usalig opsigelse med krav på erstatning hvis denne er dækket af overenskomst eller FUL - Erstatning/afslag er sjældent brugt.Advokat A bistod sin klient K med at købe en fast ejendom. Ejendommen viste sig senere at være behæftet med fysiske mangler, og K ville gerne ud af handlen. A skrev derfor til sælger S og ophævede handlen på vegne af K, som ikke i den forbindelse blev oplyst om konsekvenserne, hvis det viste sig, at manglerne ikke var væsentlige. K holdt herefter op med at betale ydelser på lån mv. vedrørende ejendommen, og den blev kort efter solgt på tvangsauktion. Ophævelsen viste sig efterfølgende forholdsvis klart at være uberettiget. 1. Har A leveret mangelfuld rådgivning? 2. Hvilke(n) misligholdelsesbeføjelse(r) kan K i givet fald påberåbe sig?1. Advokat skal præstere indsatsforpligtigelse, men ikke sørger for at ophævelse er berettiget. Det er en mangel efter god forvaltningsskik at undlade at fortælle risikoen hvis mangler ikke er væsentlige. - FED 1995.623V 2. Giver ikke mening at ophæve - Erstatning: uanset indenfor/udenfor kontrakt gælder professionsansvar - Afslag for bistandsvederlag: fortabes helt hvis faglig bistand er helt uden værdi, s. 278-279. Det er en afvejning.