53 terms

Filipino midterm

yeah.
STUDY
PLAY
Ikaw ang pupunta sa eskwela.
You will be the one to go to school.
Kami ang sandigang di magigiba.
We (exclusive, not including the listener) are the ones you can lean on (rely on for support) that will not be destroyed.
Humanap tayo ng iba.
Let's look for another one. (us, we, includes listener, you)
Pumasok ba kayo sa klase?
Did you (plural) attend (enter, literally) class?
Kumain sila ng agahan.
They ate breakfast.
Asul ang kulay ng buhok.
The color of her hair is blue.
Naligo ang bata.
The child took a bath.
Maganda si Paloma.
Paloma is beautiful.
Lumakad sina Joshua.
Joshua and company walked.
Maganda ang mga bulaklak.
The flowers are beautiful.
Iyan ang mga bolpen ng mga bata.
Those are the ballpens of the children.
Sa bata ang kendi.
The candy belongs to the child.
Anong pangalan mo?
Ako si____________.
Taga saan ka? (Where are you from?)
Taga-(name of place) ako.
Anong major mo?
___________ ang major ko.
Anong year mo na?
(Fourth year) na ako.
Bakit ka nag-enrol sa klase?
Kasi gusto kong makapagsalita ng Filipino. (etc. depends on you)
Nasaan ang Powell?
Nandoon.
Saan ang klase ng Filipino?
Sa Powell Klasrum C.
Ilan ang mga klase mo? (How many classes do you have?)
(Apat) ang klase ko.
Sino ang TA mo sa Filipino?
Si Precious Singson.
O sige, diyan ka na.
O sige, bay.
Kaninong bag ito?
Sa akin bag 'yan.
Klasrum natin.
Ating klasrum.
Sa kanyang lapis.
Lapis niya.
Bumili ako ng damit
sa kanila.
Binili ___ ang libro.
niya
Taga saan ang magulang ___ (maramihan)?
ninyo
Aking bahay. Bahay ___
ko.
Damit ko.
Aking damit.
Sino ___? Who are you?
ka
Kaibigan ninyo.
Inyong kaibigan.
Kaninong diyaryo it?
Sa ating.
Where am I? Nasaan __?
ako
Binili namin sa kanila ang mga prutas para sa mga bata.
We bought from them the fruits for the children.
Lulutuin nila ang adobo mamaya para sa atin.
They will cook adobo later for us.
Binili nila ang mga prutas para sa kanila.
We bought the fruits from them.
Bumili ang nanay ng malaking bahay para sa iyo, para sa amin, at para sa kanila.
Mother bought a big house for you, for us, and for them.
Pinag-uusapan ako ng mga magulang ko.
My parents are talking about me.
Binili ni nanay ang mga damit para sa inyo kahapon.
Mother bought the clothes for you yesterday.
Bibilin niya ang damit para sa kanya.
She will buy the dress for her.
Bumili kami ng mga damit para sa inyo kahapon.
We bought clothes for you yesterday.
Bumili ako ng damit sa kanila.
I bought a dress from them.
Humanap tayo ng iba.
Lets look for another one.
Pumunta ako sa atin.
I went to our place.
Saan ka sa atin?
Where are you from where we came from? Where you [from] our place?
Nagalit ang nanay sa akin.
Mother got mad at me.
Sa aming bahay yon.
That is our house.
Kaninong silabus ito? Sa kanya yan.
Whose syllabus is this? That is his.
Para doon ang mga mansanas.
The apples are for there.
Nagagalak ako na makilala ka.
I am happy to meet you.
Tumayo siya.
He/She stood up.
Akin yan.
That is mine.