Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

világos, vidám

akarui

hajnalodni

akeru

pihenni

yasumu

szünet

yasumi

szünnap

kyuujitsu

test

karada

testnevelés

taiiku

testi erő

tairyoku

szeretni (melléknév)

sukina

szeretve lenni

sukareru

férfi

otoko

fiúgyerek

otoko no ko

diák fiú

danshigakusei

liget

hayashi

erdészet

ringyou

erdő

mori

erdőségek (?) (erdő + liget)

shinrin

között

aida

idő

jikan

egy év (időtartam)

ichinenkan

megművelt föld

hatake

rizs- / gabonaföld (föld + megművelt föld)

tahata

szikla

iwa

sziklás hegy

iwayama

sziklák és kövek

ganseki

felettes

meue (no hito)

beosztott, alárendelt

meshita (no hito)

tartalomjegyzék

mokuji

fül-orr-gégészet (?)

jibika

levél

tegami

tehetséges, ügyes

jouzuna

ügyetlen

hetana

elegendő (ige)

tariru

páros dolgok számlálószava (láb)

soku

nagy eső

ooame

esős időjárás

uten

bambusz

take

bambuszhajtás

take no ko

nyers rizs

kome

USA

beikoku

Közép-Amerika

chuubei

kagyló

kai

kagylóhéj

kaigara

petróleum, olaj (kőolaj?)

sekiyu

kövület

kaseki

fonál

ito

gyapjúfonál

keito

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording