64 terms

Chinese midterm

hunter college
STUDY
PLAY
但是
dànshì
還是
háishì
雖然
suīrán
所以
suǒyǐ
到...去
Dào qù
到...來
dàolái
今年
jīnnián
妹妹
mèimei
每天
měitiān
教室
jiàoshì
辦公室
bàn'gōng shì
電腦
diànnǎo
兒子
érzi
哥哥
gēge
工作
gōngzuò
guì
孩子
háizi
可是
kěshì
爲什麼
wèi shénme
只有
zhǐyǒu
zhī
做事
zuòshì
因爲
yīnwèi
中學
zhōngxué
jiǔ
紐約
niǔyuē
年級
niánjí
你呢
nǐne
dànshì
but; however
háishì
or; still; nevertheless
suīrán
although; even though; even if
suǒyǐ
therefore; as a result; so
Dào qù
to go
dàolái
to arrive; arrival; advent
jīnnián
this year
mèimei
younger sister;
měitiān
every day
jiàoshì
classroom
bàn'gōng shì
office;
eight
prefix indicating ordinal number (e.g. first, number two etc)
diànnǎo
computer
érzi
son
gēge
older brother
gōngzuò
job; work; construction; task
guì
expensive; noble;
háizi
child
and; together with; with
kěshì
but; however
five;
wèi shénme
why?; for what reason?
zhǐyǒu
only
zhī
measure word for animals
zuòshì
to work; to handle matters; to have a job
yīnwèi
because;
zhōngxué
middle school
jiǔ
nine
niǔyuē
New York
niánjí
grade
nǐne
how about you; what about you