Lektion 1: Introduktion til international privatret

Hvilke forhold er omfattet af international privatret?
Click the card to flip 👆
1 / 25
Terms in this set (25)
Hvilke forhold er omfattet af international privatret?
Forhold, hvor en privatretlig sag har tilknytning til flere retssystemer, dvs. en konflikt mellem flere landes love.
- Kan også være interlokal IPR (flere dele af nationalt retssystem). I konflikt mellem Grønlandsk ret og Dansk ret gælder dansk-IPR direkte/analogt
- Hvert land har egne IPR-regler (evt. harmonisering)
Hvilke tre hovedspørgsmål stilles når en privatretlig sag har tilknytning til flere lande?
1. International kompetence
- Hvilket lands domstol har kompetence til at pådømme sagen?

2. Anvendelse af ret/lov
- Hvilket lands lov/ret skal lægges til grund, når domstolen skal afgøre sagen (lovvalg)?
- Kan være international ret (CISG) - harmoniseret ret
- Reguleres af IPR (kvalifikation/tilknytning)

3. Anerkendelse og fuldbyrdelse
- Hvilken retsvirkning har en udenlandsk dom?

Dvs. I hvilket land skal sagen anlægges, hvilken ret skal bruges og har den retsvirkning
Hvad er lex fori?
Anvendelse af national domstolens egen lov
Eksempel på harmonisering fra dansk side?
Ens bedømmelse inden for retsområder, dvs. samme lovvalgsregler

Tiltrådt Haag konvention (omskrevet til ILKL) + ROM fra 1980 (inkorporeret)
Hvornår finder IPR anvendelse?
Regulerer privatretligt lovvalg ved at fastlægge den materielle ret/retsregler, som skal anvendes på et bestemt privatretligt forhold = IKKE materielt indhold/resultat
- Vælger den lov, som ud fra samlet vurdering af interesser/hensyn generelt anses for at være mest hensigtsmæssig - henviser via tilknytningsmoment til et bestemt lands lov, som retsforhold er underlagt
Hvilke tre tilfælde begrænser IPR-henvisningen?
1. Bevidst omgåelse af det internationale privatretlige resultat (ét lands præceptive regler)

2. IPR-henvisning/anvendelige regel erstattes af internationale tvingende regler i enten domstolslandets lov (lex fori) eller et andet lands lov - internationalt præceptiv

3. Det materielle resultat må ikke stride med grundlæggende nationale retsprincipper (ordre public)
- Kun grove ydretilfælde
Hvornår anvendes ordre public?
Materielle resultat er åbenbart uforenelig med retlige, økonomiske, politiske, moralske principper i national lov
Hvordan benyttes "statut" i dansk teori?
1. Samlet IPR-regler (lovvalgsregler) som finder anvendelse på et privatretlig område
- Fx kontraktstatut er lovvalgsregler i kontrakt
- Det relevante

2. Anvendelige materielle regler for bestemt overordnet privatretlig forhold - udpeget af IPR-regler
Hvordan forholder international civilproces sig til IPR?
Først undersøges værnetingsregler for at finde ud af hvilke IPR-regler der skal anvendes

Legalt/aftalt værneting = international kompetence, dvs. bruger egen IPR (lex fori) + procesret, til at afgøre materielt ret
- Dvs. værneting er afgørende for hvilket lands IPR der gælder
Hvorfor er IPR relevant?
Sager med grænseoverskridende/internationalt element stiger
- Hvert land har egen IPR (harmoniseret)
- Væsentlig forskel på materiel ret i forsk. nationer
Hvad er gaveeksemplet?Gavegiver i DK indgår gaveaftale/løfte med Gavemodtager i Sverige. Gavegiver flytter til England og sagsøges her (hjemting/værneting) Forskel i materiel ret, da gaveløfter ikke er bindende i England modsat nordisk ret = Rimeligt resultat med hensyn til parters interesse/berettigede forventninger - civilprocesret om kompetence får forrang for lovvalget. - Tilfælde hvor procesret indirekte regulerer både kompetence og lovvalg ved princip om lex fori (ikke formueret, men familieret om bidragspligt)Hvad er IPR's opgave?At udvælge det nationale retssystem, som ud fra en samlet vurdering af de implicerede interesser og hensyn anses for at være den ret, der mest hensigtsmæssigt regulerer forholdet - Afgør ikke materielt - Henviser til et lands lov ved tilknytningsmoment for et bestemt retsforhold (kontrakt fx købsaftale)Hvad er den todelte metode i IPR?1. Kvalifikation af fakta til et juridisk forhold - Finder faktisk sagsforhold retlig anvendelse? - Kontrakt (handels, erhverv., forbruger) - Delikt (uden for kontrakt) - Tingsret (forholdet til TM 'formuegodet') 2. Tilknytningsleddet, dvs. referenceleddet - Parternes valg, nærmeste tilknytning, nationalitet, sædvanligt ophold, bopæl, handlingssted, skadessted, tingen beliggenhed. - Tilknytningsmomentet = IPR-reglens tilknytningsleddet, udpeger det enkelte lands lov.Hvordan løses opgaver i IPR?Først IPR gælder kun i privatret. Faktisk sagsforhold 1. Er det et indenlandsk forhold eller har det et internationalt element? - Indenlandsk = Dansk ret - Internationalt element = Dansk eller udenlandsk ret (videre til 2) 2. Gælder der lovvalg eller er der en lovkonflikt/kollision? - Her anvendes IPR - Først indordnes de faktuelle forhold (privat) retligt, dvs. IPR-kvalifikation efter lex fori (egen ret) - Dernæst undersøges IPR-regel i lex fori, dvs. anvendelsesområde og tilknytningsmoment - Til sidst udpeges den anvendelige lov på en sag trods tilknytning til flere retssystemer 3. Undtagelser til anvendelse: - U1: Omgåelsesgrundsætning - U2: Ordre public (grundlæggende retsprincipper i lex fori) - U3: Internationale præceptive regler (i lex fori eller fremmed ret) Lovregel/lovprincip: 1. Fastlæggelse af anvendelsesområde - Alene på indenlandske sager - Slår igennem på sager med internationalt element (kræver anvendelse) 2. Undtagelse til anvendelse - Internationale præceptive regler (i lex fori eller fremmed ret)Hvad er omfattet af IPR's generelle del?Kvalifikation - Er det kontrakt, delikt, tingsret eller familie-arve hhv. personret - anvender lex fori (domstolens regler). - IPR-regel vælger et retssystems regler for et bestemt retsforhold (kontrakt, delikt - arbejdsaftaler i kontrakt...) - Kvalifikationsproblem: 1. Konkrete/faktiske sagsforhold skal indordnes i retsområder/retsbegreber (proces altid lex fori // privat ethvert lands IPR) = lex fori retlige natur af sagen 2. Underkategori - stemme overens med IPR-henvisning Renvoi - Henviser også til udenlandsk IPR (et nyt sæt IPR-regler) - Ikke renvoi, da henvise kun til udenlandsk materiel ret Almindelige præceptive regler - Kan ikke fraviges ved aftale af parterne (kontraktsfriheden) International præceptive regler - Hvis udenlandsk ret finder anvendelse, da de danske retsregler, som alligevel SKAL finde anvendelse (gennembryder IPR) Ordre public - Hvis udenlandsk ret finder anvendelse, da et materielt resultat, som dansk ret ikke kan acceptere (hindrer resultatet af udenlandsk ret, den IPR's nødbremse)Hvilke bestemmelser er relevante for anvendelsesområde/IPR-kvalifikation?Rom Artikel 1: Bestemmelserne i denne konvention finder anvendelse på kontraktlige forpligtelser i alle situationer, hvor der skal foretages et valg mellem lovene i forskellige lande. Rom Artikel 10: Beskriver ikke udtømmende anvendelsesområdet ILKL § 1: Denne lov finder anvendelse på løsørekøb af international karakter - Visse køb undtaget, forbruger, skibe og ikke fysiske genstande. ILKL § 2: Loven finder ikke anvendelse på spørgsmål om parternes evne til at indgå retshandler aftalens form eller købets retsvirkninger for andre end parterne.Hvad er renvoi og hvilken betydning har det?Renvoi (s. 477-478 i FE): "IPR-henvisningen kan være samlet (Gesamtverweisung=renvoi) eller en "materiel" (enkelt, Einzelverweisung) henvisning kun til den materielle anvendelige ret/lov" Betydning af renvoi: Samlet (materiel og IPR) henvisning: - Både til den materielle ret og til den udenlandske IPR - Lander igen i et IPR-problem: Vise tilbage (renvoi) eller henvise til en tredje lands ret/lov! - Overvejende i kontinentaleuropæisk ret Enkelt (materiel) henvisning: - Kun til den materielle ret/lov - Ingen uendelige frem- og tilbagehenvisning - Nordisk ret og udg. i UK common law (U.S. og Canada) Udelukkelse af renvoi ROM art. 15. "Hvor konventionen foreskriver anvendelse af loven i et bestemt land, skal dette forstås som en henvisning til de i dette land gældende retsregler med undtagelse af landets internationalprivatretlige regler" - Ikke en samlet henvisning til både material ret og IPR (ikke renvoi) Renvoi, (fr. 'tilbagesendelse, udsættelse', af re- og afledn. af envoyer 'sende'), tilbagevisning, i international privatret et begreb, der betyder, at en retssag skal afgøres efter lex fori, dvs. reglerne i det land, hvor sagen skal afgøres, selvom lovvalgsreglerne fører til et andet resultat. Lovvalgsregler er bestemmelser om, hvilket lands love der skal anvendes på en konflikt, når sagen eller parterne har tilknytning til flere lande, idet reglerne udpeger den tilknytning til et land, som er afgørende for lovvalget, fx en persons domicil. I familieretlige forhold lægger de danske lovvalgsregler vægt på personens domicil, mens lovvalgsregler i mange andre europæiske lande lægger vægt på personens nationalitet. I en sag om en dansk statsborger, der er bosat i Tyskland, kan lovvalgsregler føre til, at danske domstole skal anvende tysk ret (domicilloven), mens tyske domstole skal anvende dansk ret (den nationale lov). Da formålet med de international privatretlige regler er at opnå ensartet bedømmelse af en sag i forskellige lande, har nogle lande indført en regel om renvoi, hvorefter domstolen skal acceptere den tilbagevisning af lovvalget, som den fremmede lov foretager, fx tysk rets tilbagevisning til dansk ret. I dansk ret har renvoi kun været anvendt i tilfælde, hvor det følger af en international konventionHvad er udgangspunktet for anvendelig ret og er der undtagelser?UD: Anvendelig ret/lov er afgørende uanset deklaratoriske/præceptive bestemmelser U1: umiddelbar anvendelige regler, dvs. internationale tvingende regler - Tilsidesætter selve IPR-henvisning. - Rammer den anvendelige regel (ikke materielt indhold) - Almindeligt præceptive regler i national ret + forlanger anvendelse anvendelig lov efter IPR-henvisning - Direkte anvendelige U2: Ordre public-forbehold - NødbremsenHvilken bestemmelse beskriver almindelige præceptive regler?Rom Artikel 3 stk. 3: "Parternes aftale om anvendelse af loven i et fremmed land kan, uanset om de tillige har indgået aftale om værneting i et fremmed land, hvis alle andre omstændigheder af betydning på aftaletidspunktet kun har tilknytning til et enkelt land, ikke medføre tilsidesættelse af sådanne regler i dette lands lov, som ikke kan fraviges ved aftale, herefter benævnt »ufravigelige regler" (i romkonventionen) Et frit lovvalg til at vælge anden lands præceptive lovgivning fx England, dog ikke hvis forholdet alene tilknyttes et land fx to danskere som vil omgå danske præceptive regler. I dette tilfælde opretholdes lovvalget, dvs. både de danske og engelske præceptive regler skal gælde - ved modstrid så gælder beskyttelsesregler således at danske regler skal følges. Forskellig herfra er de Internationale præceptive regler.Hvad er eksempel på international præceptiv regel i opgave?Agentgiver i USA + Ansat agent i UK - EU beskytter mod uberettiget opsigelse/beskytter svage parter i erhvervsforhold - Lovvalg foretaget om brug af amerikansk ret, hvor der ikke er beskyttelse = fratager den de præceptive lovregler fra EU? EUD: Nej, det kan man ikke, da reglerne er internationale præceptive, så de gælder uanset lovvalg også selvom det er et land uden for EU.Hvad er ordre public?ILKL § 6: En udenlandsk retsregel finder ikke anvendelse, såfremt den er uforenelig med grundlæggende danske retsprincipper. Artikel 16 ROM: Anvendelse af en regel i en ved konventionen udpeget lov kan kun undlades, såfremt denne anvendelse ville være åbenbart uforenelig med grundlæggende retsprincipper (»ordre public«) i domstolslandet. - Det materielle resultat af anvendelsen af fremmed ret - En sikkerhedsventil for helt acceptable resultater ÆFL § 69, stk. 2: 'En regel i en anden stats lov anvendes ikke, hvis anvendelsen af reglen vil være åbenbart uforenelig med grundlæggende danske retsprincipper'Hvad er tilknytningsmoment?Efter kvalifikation af faktisk sagsforhold + fundet anvendelig IPR-regel er fundet = tilknytning bestemmer hvilket lands lov sagen er underlagt EKS: lovvalg af parterne - den nærmeste tilknytning, en parts domicil/bopæl/sædvanlig opholdssted/forretningssted, aftalestedet/skadestedet m.m.Hvad er IPR kontra anvendelig lov?IPR-regler forholder sig alene til lovvalgsspørgsmålet, dvs. at henvise til en materielt anvendelig lov/ret. Den forholder sig ikke processuelt (værneting), materielt ift. regler der afgør tvist, ikke offentlig ret, aldrig en generelt henvisning men en bestemt gruppe af retsregler (kontrakt, delikt og tingsret) IPR henviser til den anvendelige lov (dvs. privatretten) for bestemt retligt spr. - Fx dansk ret har særregler om bestemt regelsæt i dansk lov/international konvention finder anvendelige (anvendelsesregler) Først - Leder særregler/anvendelsesregler til en anvendelse af harmoniserede materielle regler Dernæst - Lovvalg efter IPR-reglerGælder der et krav om ex officio?DEF: Retten handler uden at være opfordret af parterne - Dansk ret - ubetinget krav om ex-officio-anvendelse af danske IPR-regler, dvs. tage stilling til lovvalgsspørgsmålet trods stræben på lex foriHvordan afgøres kvalifikationskravet ved spr. om direkte krav (springende regres) mod en tidligere sælger (producent, forhandler) i international salgskæde?Dansk ret enten kontraktsret om TM-garanti (usikker direkte krav) eller delikt ved grov uagtsomhed 1. Faktiske sagsforhold indordnes privat- og formueretligt 2. Nærmere kvalifikation af konkrete retstvist/retskrav som enten kontrakt/delikt = afhænger af retlig grundlag, som det direkte krav støttes på