55 terms

Palestinian Dialect - Dave's Vocab Unit 10

STUDY
PLAY
hot - weather
shoob
hot - spicy
7aar
hot - for objects
su5un
hot - for objects f
su5ne
important
muhimm
cold
baarid
cold f
baarde
juice
3aSiir
tea
shaay
milk
7aliib
without 1
biduun
without 2
bala
never 2
wala marra
never 1
ab'dan
water
mayye
cold water
mayye baarde
cold milk
7aliib baarid
Arabic coffee
qahwe 3arabiyye
orange juice
3aSiir burdqaan
mineral water
mayye ma3daniyye
Bedouin pl (the group)
il-badu
Bedouin (the adj)
badawi
Bedouin (f adj)
badawiyye
Arabs (the group)
il-3Arab
Arabic
3Arabi
Arabic f
3Arabiyye
egg
beeD
vegetable
5uDra
cheeze
jibne
fruit
fawaakih
bread
5ubiz
fig
tiin
rice
ruuz
yogurt
laban
chicken
jaj
candy
7ilu
lamb
5aruuf
meat
la7met
beef
3ajal
cucumbers
5yaar
zuchinni
kuusa
foreigner
ajnabi
foreigner f
ajnabiyye
foreigners
ajaanib
owner
Saa7ib
I wonder
bastagrib
I ask
bas2al
He began
Saar
house, apartment
daar
feast
3iid
day before yesterday
awwal mbaari7
after tomorrow
ba3id bukra
of course!
ma2luum!
What a pity!
'5Saara
cafe
qahwe