Lektion 2 og 3: Kontraktstatuttet

Term
1 / 23
Hvad er lovvalg og værneting?
Click the card to flip 👆
Terms in this set (23)
Hvad er lovvalg og værneting?
Lovvalg fortæller os under hvilken ret en eventuel tvist skal afgøres.
- Anført i aftalen at hvilket lands retssystem, der finder anvendelse

Værneting er henvisning til den faktiske placering af konfliktløsningsstedet, uanset om det er domstolen/voldgiften.
Hvad er kontraktstatuttet?
(U)skrevne lovvalgsregler, som regulerer lovvalget ved kontraktretlige forpligtelser med et internationalt element (internationale/grænseoverskridende kontrakter)

Anvendelige lov for konkret kontrakt = kontraktens lov/lex contractus
Hvornår anvendes statuttet?
Efter IPR-kvalifikation foreligger et kontraktforhold (ROM art. 1)
- Det internationale element behøver ikke at udspringe af kontrakten/forpligtelser/rettigheder = kan udspringe af nationalitet, bopæl, vedtaget fremmed ret i indenlandsk aftale m.m.
- DK har et krav om at kontrakten skal have international karakter ved ILKL § 1, stk. 1.
Hvordan hænger kvalifikation i IPR sammen med kontraktstatut?
Der foretages en kvalifikation, dvs. en fortolkning af anvendelsesområdet af de relevante sæt af IPR-regler for forskellige retsområder (IPR-statutter).

Kontraktstatut gælder for aftaler (kontrakter)/"kontraktretlige forpligtelser", jf. ROM art. 1.
Kan der opstå tvivlstilfælde om det er deliktstatut eller kontraktstatut?
Sag fra 2010: Dansk rejsemontør ansat hos dansk AG skadet under arbejde i Kina. AT fik ingen sikkerhedsinstrukser.
- Kontraktstatut: Ansættelsesforhold + skade under arbejde - erstatningsansvar for manglende sikkerhed
- Delikt?: Alene uden for kontrakt ved kinesiske værft = kritik af dom
Hvordan gælder der et enhedsprincip?
Kontraktstatut i ROM og ILKL gælder universelt, dvs. lovvalgsregler i gælder uanset om den lov, der skal anvendes, er loven i en ikke kontraherende stat
Hvilke områder/spr. gælder kontraktstatuttet for?
Aftalefortolkning, opfyldelse, misligholdelse, ophørsmåder, ugyldighed - se ikke-udtømmende liste i ROM art. 10
Hvordan afgøres habilitetspørgsmål?
Falder uden for kontraktstatut, dvs. afgøres efter den lov, der er anvendelig på personen (lovvalgsregler i personstatut)
- Dansk IPR i personstatut - anvender persons domicil so tilknytningsmoment (umyndig efter udlands regler - ugyldig aftale i DK)
Hvilke interesser er væsentlige for kontraktstatut?
Partsautonomi og nærmeste tilknytning
- Parters interesser
- Beskyttelsesinteresser (den svage)
- Statslige interesser
- Almindelige internationalprivatretlige interesser i universel anvendelse
- Enhedsbedømmelsen
Hvilke forhold er ikke omfattet af den generelle kontraktstatut i ROM?
Lovvalgsregler i ROM gælder universelt, dvs. kræver ikke tilknytning til kontraktforhold/eller parter til kontraherende stater + ikke indskrænket til internationale aftaler (modsat Haag/ILKL)

Uden for anvendelse:
- Kontrakthabilitet
-Testamente/arv
- Formue ml. Ægtefæller
- Familieforpligtelser (underhold)
- Veksler, checks af negotiabelt karakter
- Voldgifts- og værnetingsaftaler
- Stiftelse, handleevne, opløsning af selskab/juridiske personer
- Mellemmands evne til at binde sig principal
- Bevis- og processuelle spr.
- Forsikringsaftaler når risiko er i EU (særligt DK)

ROM art. 1, stk. 2 a-h
Hvilken sondring foretages i partsautonomi i kontraktret?Sondres ml. et IPR-lovvalg af et lands lov inden for rammen af partsautonomien i den IPR (deklaratorisk + præceptive bestemmelser) OG et materielretligt valg af lovbestemmelser som kontraktvilkår inden for rammen af kontraktfriheden (kun deklaratoriske bestemmelser)Hvilken betydning har præceptive bestemmelser i kontraktforhold?Internationalt præceptive bestemmelser er så vigtige at de ikke viger for parternes lovvalg/den lov, som finder anvendelse ved mangel på lovvalg.Hvad betyder partsautonomi i kontraktstatut ROM art. 3?Principielt frit lovvalg i internationale kontrakter "uden begrænsninger" - Dog krav om kun statslig lov kan vælges - Mulighed for, at en bindende EU-retsakt om materiel kontraktret kan vælges, dvs. foretage et IPR-lovvalg af et vedtaget EU-retligt direktiv/forordning - Kan være stiltiende - men meget skal tale forHvordan kan man se i ROM at partsautonomien udstrækkes i videst mulig omfang?1. Dépecage - lovvalg for dele af en kontrakt uden at der udtrykkeligt er nævnt begrænsninger i denne adgang 2. Parter kan ændre kontraktstatut efter aftaleindgåelse dog uden af fratage formgyldighed/gribe ind i TM's ret.Hvornår er partsautonomien begrænset?Hvis alle relevante omstændigheder på tidspunktet for lovvalget peger på ét og samme land, dvs. kontrakt af rent national karakter, kan parter ikke tilsidesætte præceptive regler i dette lands lov ved at vælge et andet lands retssystem.Hvornår gælder reglen om "nærmest tilknytning" i ROM art. 4?Når parter ikke har aftalt lovvalg, ugyldigt lovvalg eller dépecage (opdelt lovvalg med konflikt at to anvendelige love)Hvordan kan "nærmest tilknytning"-reglen fører til dépecage?Hvis en del af aftalen adskilles og er nærmet tilknyttet et andet lands lov.Hvad ligger der i skønnet for "nærmest tilknytning" og afgrænses det?Skøn hvor der foretages en konkret vægtning af relevante tilknytninger - skønnet indskrænkes af formodningsregler. Den generelle formodningsregel, jf. ROM art. 4, stk. 2 - "Aftale har nærmest tilknytning til det land, hvor den part, der skal præstere den for aftalen karakteristiske ydelse, på tidspunktet for aftaleindgåelse har sin bopæl" - Relevant TLM: bopæl, hovedsæde, forretningssted, filial (realdebitors domicillov) Den specielle formodningsregel, jf. ROM art. 4, stk. 3-4 - "Hvor aftalens genstand er en ret over fast ejendom (+ brugsret), her har aftalen sin nærmeste tilknytning til det land, hvor ejd. er beliggende". => IKKE hvis aftalen har NT til et andet land.Hvad er tilbagevisningsreglen for formodningen?ROM art. 4, stk. 5 - hvis karakteristiske ydelse ikke kan fastlægges (fx bytteaftale) eller aftalen har en nærmere tilknytning til et andet land = her anvendes regel i ROM art. 4, stk. 1 i stedet for - Bortset fra formodningsregler i ROM art. 4, stk. 2-4 = udgangspunktet, men kan fraviges ved skøn om tydelig tilknytning til andet land. Disse bestemmelser skal ses som middelstærke, dog pligt til at tage hensyn - Detaljeret regler om lovvalg ved mangel af aftale, jf. ROM art. 4, stk. 1Hvad er særstatutter?Særlige IPR-regler som varetager særlige beskyttelsesinteresser eller fælles interesser for parter Forbrugerstatut: Beskytter visse forbrugere i bestemte forbrugeraftaler, jf. ROM art. 5 - Begrænset persongruppe - Aftaler om levering af løsøregenstande/tjenesteydelser - Aftaler om ydelse til kredit til et sådant formål Arbejdstagerstatut: Generel beskyttelse af alle AT, jf. ROM art. 6 - Partsautonomi i lovvalg må ikke berøve AT beskyttelse efter præceptive regler i den lov, som i mangel af lovvalg objektivt finder anvendelse - Arbejdsaftaler, arbejdshygiejne, sikkerhed Formstatut: Beskytter forventning til formgyldig aftale, jf. ROM art. 9.Hvad er anvendelsesområdet for Haag 1955/ILKL?Gælder universelt kun for internationale handels- og civilløsørekøb - Løsøregenstande baseret på fysisk medium (CISG omfatter også funktionelt løsøre)Hvordan fraviger lovvalg i ILKL fra ROM?ILKL § 3: "lovvalget skal ske ved udtrykkelig bestemmelse eller utvetydigt fremgå af aftalen" - Højere klarhedskrav - Ikke stiltiende lovvalg - Dépecage er ikke muligtHvad er den afgørende forskel på formodningsregel om tilknytning i ROM art. 4 ift. ILKL?Objektivt fast lovvalgsregel "Reglerne gælder i det land, hvor sælger havde bopæl, da han modtog bestillingen", jf. ILKL § 4, stk. 1 - TLM er som udg. S' bopæl (sidestiller forretningsadresse) - Undtagelser: K's lov, hvis S har modtaget bestilling der + køb på børs/auktion, lov i afholdelsessted + undersøgelsesstedets lov.