12 terms

Beijing Opera

STUDY
PLAY
京剧
jīng jù (Beijing Opera)
chàng (sing)
niàn (recite)
zuò (act)
dǎ (fight)
脸谱
liǎn pǔ (face painting)
红色代表忠诚
hóng sè dài biǎo zhōng chéng (Red shows loyalty)
黄色代表勇敢
huáng sè dài biǎo yǒng gǎn (Yellow shows bravery)
蓝色代表聪明
lán sè dài biǎo cōng míng (Blue shows smart)
金色代表神仙
jīn sè dài biǎo shén xiān (Gold shows fairy)
黑色代表公正
hēi sè dài biǎo gōng zhèng (Black shows fair)
白色代表坏人
bái sè dài biǎo huài rén (White shows bad guys)