Hmong: Physical Man - Body Parts

List of the body parts in Hmong
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

body
cev
skin (of man)
cev nqaij
head
taub hau
forehead
hau phiaj
face
ntsej muag
eye
qhov muag
eyebrow
plaub muag
eyelid
di muag
eyelash
di muag
pupil (of eye)
ntsiab muag
nose
qhov ntswg
bridge (of nose)
caj ntswm
ear
pob ntseg
cheek
plhu
mouth
qhov ncauj
lip
di ncauj
tongue
nplaig
tooth
hniav
molar tooth
hniav puas
jaw
puab tsaig
chin
puab tsaig
neck
caj dab
throat
caj pas
voice box, larynx, Adam's apple
pob qa
hair (of head)
plaub hau
beard
hwjtxwv
hair (of body)
plaub
shoulder shoulder blade chest breast side (of body)waist
xwb pwg, duav pus
navel
ntaws
umbilical cord
hlab ntaws
uterus
tsev menyuam
abdomen
plab mog
small of back
duav
buttock
ntsag, caj tw
penis
qau
testicle
noob qes
vagina
pim
arm
npab
armpit
qhov tsos
upper arm
caj npab
elbow
luj tshib
wrist
pob teg
hand
tes
fist
nrig
finger
ntiv tes
thumb
ntiv tes xoo
knuckle
yas tes
fingernail
rau tes
leg
ceg
hip
ntsag
thigh
ncej puab
knee
hauv caug
shin
roob hlaub
calf of leg
plab hlaub
ankle
dab taws
foot
ko taw
heel
luj taw
sole
xib taws
toe
ntiv taw xoo
bone
pob txha
bone marrow
hlwb pobtxha
skeleton
cev pob txha
skull
txha taub hau
spine, backbone
txha caj qaum
rib
tav
brain
paj hlwb
heart
lub plawv
liver
nplooj siab
kidney
raum
lung
ntsws
intestines
hnyuv
gall bladder
tsib
muscle
thooj nqaij leeg
tendon
leeg
vein
leeg
breath
ua pa
saliva
qaub ncaug
phlegm
qeev
nasal mucus, snot
ntswg lej
earwax
quav ntsej
tears (n)
kua muag
blood
ntshav
bile, gall
kua tsib
semen
phev
urine
zis
excrement, faeces
quav