Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

affectionate

érzelmes, szeretetteljes

aggressive

agresszív

ambitious

törekvő, nagyravágyó

bossy

parancsolgató, főnökösködő

charming

very pleasing or attractive - elbűvölő, bájos

clever

okos

competitive

versenyszellemű

dishonest

tisztességtelen, nem becsületes

disorganized

rendezetlen, szétszórt

extrovert

extrovertált, kifelé forduló

generous

nagylelkű, bőkezű

hard-working

szorgalmas

honest

becsületes, őszinte

imaginative

fantáziadús, gazdag a képzelőereje

impatient

türelmetlen

independent

független, önálló

insecure

bizonytalan

insensitive

érzéketlen

irresponsible

felelőtlen

jealous

féltékeny

kind

kedves

lazy

lusta

manipulative

másokat befolyásoló

mean

zsugori, kicsinyes

moody

1. szeszélyes 2. morcos

organized

rendezett, összeszedett

patient

türelmes

quiet

csendes

reliable

megbízható

responsible

felelősségteljes, felelős

self-confident

magabiztos

selfish

önző

sensible

reasonable, practical, and showing good judgment - értelmes

sensitive

érzékeny

shy

félénk, gátlásos

sociable

társaságkedvelő

spoilt

elkényeztetett

stupid

buta, hülye

talkative

bőbeszédű

tidy

rendes, rendszerető

unambitious

nincsenek nagy céljai, nem becsvágyó

unfriendly

barátságtalan

unimaginative

fantáziátlan, szegényes a képzelőereje

unkind

durva, barátságtalan

unreliable

megbízhatatlan

unselfish

önzetlen

unsociable

társaságkerülő

untidy

rendetlen

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording