15 terms

Earth school herbs by category

pin yin and english listed under their category
STUDY
PLAY
Aromatically Transform Damp
Cang Zhu (black atractylodes)
Huo Xiang (patchouli)
Hou Po (magnolia bark)
Sha Ren (cardamon)
Bai Dou Kou (round cardamom fruit)
Regulate Qi
Zhi Shi (immature bitter orange)
Chao Zhi Shi (pan-fried Zhi Shi)
Chen Pi (tangerine peel)
Warm Herbs that Transform Phlegm-Cold
Ban Xia (pinellia rhizome)
Chao Jie Geng (dry-fried platycodon)
Tonify Qi
Ren Shen (ginseng root)
Dang Shen (codonopsis root)
Tai Zi Shen (pseudostellaria)
Huang Qi (astragalus)
Bai Zhu (atractylodes (white) rhizome)
Shan Yao (chinese yam, dioscorea)
Da Zao (Dates)
Gan Cao (licorice)
Chao Bian Dou (Dry-fried lablab semen album)
Relieve Food Stagnation
Shen Qu (massa fermentata)
Mai Ya (barley sprout)
Lai Fu Zi (radish seed)
Shan Zha (hawthorn fruit)
Ji Nei Jin (chicken gizzard)
Drain Damp
Yi Yi Ren (seeds of Job's tears)
Fu Ling (poria)
Stabilize & Bind
Rou Dou Kou (nutmeg seeds)
Lian Zi (lotus seed)
Clear Heat & Dry Damp
Huang Qin (scutellaria, scute)
Huang Lian (coptis rhizome)
Release the Exterior
Sheng Ma (black cohosh, cimicifuga)
Chai Hu (bupleurum)
Sheng Jiang (fresh ginger)
Zi Su Ye (perilla leaf)
Tonify Blood
Dang Gui (angelica root)
Clear Heat & Eliminate Toxins
Lian Qiao (forsythia fruit)
Downward Draining
Da Huang (rhubarb)
Warm the Interior & Expel Cold
Gan Jiang (dried ginger)
Fu Zi (aconite)
Rou Gui (inner bark of cinnamon)
regulate Water, Drain Damp
Ze Xie (water plantain, alisma)
Cool Blood
Mu Dan Pi (tree peony root)
Sheng Di Huang (foxglove root)