20 terms

Chinese Mandarin pinyin music

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

yīnyuè
music
tīng
to listen
tīng yīnyuè
to listen to music
songs
chàng
to sing
chàngming
to call out names
chànggē
to sing songs
héchàngtuán
choir
cānjiā héchàngtuàn
to sing choir
gāngqín
a piano
tán gāngqín
to play piano
xiǎotiqín
violin
lā xiǎotiqín
to play violin
to pull
tán
to compress
yuètuán
orchestra
tuán
group of people together for a purpose
tiqín
string instrument
lā dàtiqín
to play base
lā zhōngtiqín
to play viola