Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Verben i grupp 2 får ett -e i presens eftersom stammen slutar på konsonant. De verb som har ett -r i stammen, t.ex. köra, lära, böra, göra får ingen ändelse i presens. För alla -er verb som har p,t,k,s,x i stammen, t.ex. köpa, möta, röka, läsa, sätta och växa... är andelsen -te i preteritum i stället för -de.

anmäla

report, review

behöva

need, need to

bygga

build

fylla

fill

följa

follow, accompany

gälla

be valid, apply

höja

increase, raise

ringa

call, ring

slänga

throw, chuck

stänga

close

sätta

put; set [placera i sittande ställning]

ställa

put, set [placera i stående ställning]

lägga

put; place; lay [placera i liggande ställning]

svänga

swing, sway

väga

weigh

minnas

remember

trivas

enjoy, get on [well]
må bra, ha det trevligt, ha det skönt, vara nöjd

bestämma

determine

drömma

dream

glömma

forget

gömma

hide; keep, save

tömma

empty

känna

feel; know

hända

happen, occur

tända

light, ignite

använda

use

betyda

mean, signify

leva

live [also figuratively]

skilja

separate, distinguish

smörja

lubricate, grease

sälja

sell

välja

choose; vote

vänja

accustom

begära

request; demand

hyra

rent, hire

höra

hear, listen; belong to

köra

drive

lära

teach

röra

touch[also fig.]; stir, mix

störa

interrupt [irritating]

böra

should

göra

do; make

blåsa

blow

hjälpa

help

klippa

cut

låsa

lock [also fig.]

läsa

read, study

märka

notice, obs; label, mark

resa

travel; put up, raise

röka

smoke

släcka

put out; extinguish

steka

fry, roast

sänka

reduce, lower

söka

seek; try

tycka

think; imagine [when you want to express a subjective judgement. ]

tänka

think; imagine

väcka

wake; arouse

värka

ache, hurt

åka

go, ride, drive

gifta

marry

byta

change, exchange

möta

meet [also fig.]

skåta

look after; control

växa

grow

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording