69 terms

Ch 3 Everyday Activities

STUDY
PLAY
ie o deru
to leave home
undoo suru
to exercise
ofuronihairu
to take a bath
kao o arau
to wash ones face
シャワー o abiru
to take a shower
shokuji o suru
to have a meal
tsukareru
to become tired
dekakeru
to go out
denwa o suru
to make a telephone call
nebausuru
to oversleep
noru
to ride (a vehicle)
hataraku
to work
ha o migaku
to brush ones teeth
***u o kiru
to put on clothes
yasumu
to take a rest; to take time off
yuugohan o taberu
to have dinner; to have supper
ryoori o suru
to cook
asagohan
breakfast
iku
to go
okiru
wake up
kaimono o suru
to go shopping
kaeru
to return
kiku
to listen
shigoto o suru
to go to work
taberu
to eat
neru
to go to bed
nomu
to drink
hanasu
to speak
bangohan
dinner
hirugohan
lunch
benkyooru
to study
miru
to see
yomu
to read
kaku
to write
au
to meet
(ni) hairu
to bath
hairu
to enter
arau
to wash
migaku
to brush
nugu
to take off clothes
oyogu
to swim
hashiru
to run
kiru
to cut
aru
to exist (inanimate)
nemuru
to sleep
abiru
to shower
iru
to exist (animate)
kuru
to come
suru
to do
iu
to say
utau
to sing
tsukau
to use
sentakusuru
to do laundry
shine
to die
tokasu
to comb
warau
to laugh
tsukuru
to make
aruku
to walk
matsu
to wait
naku
to cry
oshieru
to teach
miseru
to show
tobu
to fly
kangaeru
to think
sumu
to live
wakaru
to understand
yameru
to quit
始まる hajimaru
to start
終わる owaru
to finish