מיקה

Term
1 / 55
بَدَأَ
Click the card to flip 👆
Terms in this set (55)
התחיל
שיעור
מוזיאון
הרבה
عَالَمעולםرَابِعרביעיغَنِّيשרأُحِبُّאני אוהבفَنِّيَّةאומנותיתكَانَהיהمَشْهُورמפורסםفَنّאומנותحَالמצבمَثَلًاלמשלنَاسאנשיםكَمَانגםعَمِلَעבד, עשהعَمَلעבודהحُلْوِيَاتמתוקים, ממתקים, עוגיותصَحيحנכוןخَطَأטעותحَدגבולحُدودגבולותمَجْمُوعَةקבוצהمُشْتَرَكמשותףشَبَابבני נוערحَدَثאירועعُنْفאלימותعَاصِمَةעיר בירהتَدْرِيبאימוןرَكْضריצהسِباقמרוץبَطَلאלוףرِيَاضَةספורטأَلْأَفْضَلהכי טובتَحْسِينשיפורعَلَاقَةקשר, יחסأَلْبَشَرבני האדםشَارَكَהשתתףتَأَسَّسَנוסדإِنْدَلَعَפרץبَعْدَאחריأَلْقُدْسירושליםقَرْنמאה שנהأَصْلמוצא, מקורنُقْطَةנקודהمُخْتَلِفשונהتَشَابُهדמיוןحُرِّيَّةחירות